تبلیغات
عربی - معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله

نویسنده : مهرداد یاسمی
تاریخ:سه شنبه 15 اردیبهشت 1394-11:05 ق.ظ

▪ معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله عبارتند از :

بـ = به ، بوسیله ، با (این حرف برای قسم نیز به کار می رود ) مانند باللهِ = به خدا قسم ، کتبتُ بالقلمِ = با قلم نوشتم ، اِذهب بِسلام = برو به سلامت ، ذهبتُ بهِ الی البیت = او را به خانه بردم .

گاهی حرف جر «ب» بصورت «از» ترجمه می شود ؛ مثال :

تتزیَّنُ الارضُ باللباس الاخضَرِ و العیونُ تَتَمتَّعُ بها : « زمین با جامه ی سبز تزیین می شود و دیدگان از آن لذت می برد ».


▪ نکته ۱

فعل « قام » هر گاه همراه حرف جر « ب » بیاید به معنای « انجام داد » ، « پرداخت » می باشد ؛ مثال :

قام الطّلابُ بتلاوهِ القرآن : « دانش آموز به تلاوت قرآن پرداخت » .

کَ = مثل ، مانند کالنهرِ (مانند رود ) احمدُ کالأََسد : « احمد مانند شیر است » .

لـِ = برای – مالِ لِمحمدٍ (برای محمد ) لَکَ ولِی = برای تو و من

ت = این حرف جر برای قسم به کار می رود ؛ مثال : تَاللهِ = بخدا قسم تَرَبّی = به پروردگارم سوگند

▪ نکته ۲

فعل مضارع اگر با لام امر همراه باشد معادل مضارع التزامی در زبان فارسی ترجمه می شود ؛ مثال :

لِنَذهَب الی الصف : « باید به کلاس برویم » . لِأکتُب: باید بنویسم . لِیجلسنَ : باید بنشینند (آن چند زن)

لِیَعلمِ الانسان أنَّ جمیعَ الکائناتِ مَسخّرهٌ له : انسان باید بداند که همه ی موجودات تحت اختیار او هستند .

▪ نکته ۳

فعل کان همراه با حرف لـِ باشد به معنای داشتن ترجمه می شود ؛ مثال : کان لی کتابٌ : کتابی داشتم .

● نکته ۴

فعل مضارع منصوب اگر همراه لـِ به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود ؛ مثال :

لنطالعَ کثیراً لِننجحَ فی الامتحان باید زیاد مطالعه کنیم تا در امتحان قبول شویم .

▪ نکته ۵

لام لـِ ناصبه فعل مضارع لام تعلیل نامیده می شود . زیرا این حرف بیانگر علت انجام کار است ؛ مثال :

اَحترِمُ والدیَّ لإنالَ رضا اللهِ : به پدر و مادرم احترام می گذارم برای اینکه به خشنودی خدا نائل شوم .

▪ نکته ۶

فرق لِ ناصبه با لـِ امر در صیغه هایی که به حذف حرف ن می انجامد و یا در صیغه های جمع مونث که از نظر شکل ظاهری یکسان می باشند تنها در متن جمله است که می توان به فعل امر و یا مضارع منصوب بودن آنها پی برد ؛ مثال

التلامیذُ لِیَکتُبوا رسالهً بمعلّمهم : دانش آموزان باید نامه ای به معلمشان بنویسند .

التلامیذُ یذهبونَ الی الصفِّ لیکتُبوا رسالهً بمعلّمهم : دانش آموزان به کلاس می روند تا نامه ای به معلمشان بنویسند

● فارسی به عربی

الان زنگ خورد ، برویم به کلاس : قَرَعَ الجرسُ الآنَ ، لِنذهبْ الی الصفِّ .

▪ نکته ۱

اگر حرف لـَ بر سر اسم یا خبر اِنّ وارد شود به معنای مسلماً ، یقیناً ترجمه می شود مثال :

اِنّ الانسان لَفی خُسرٍ : مسلماً انسان در زیانکاری است .

اِنّ فی هذا لَعجباً : مسلماً در این تعجب است .

اِنَّکَ لَوَلَدٌ عاقٌ ! : واقعا تو فرزند نفرین شده ای هستی .

وَ = اگر حرف عطف باشد به معنای سپس ، پس ، و ، یا می باشد ؛ مثال : رأیتُ محمداً و احمدَ «محمد و احمد را دیدم

▪ نکته ۲

هر گاه «و» واو حالیه باشد به معنای در حالیکه ، می باشد : ذَهَبَ علیُّ والشمسُ طالعهٌ : علی رفت در حالیکه خورشید طلوع کرده بود .

▪ نکته ۳

جمله ی حالیه با توجه به نیاز جمله (ماضی ، مضارع ، ماضی استمراری و ... ) ترجمه می شود .

ماضی + ماضی = ماضی بعید

خرجنا مِن الصّفِ و قد علَّمنا اشیاءَ کثیرهً : از کلاس خارج شدیم در حالیکه چیزهای زیادی آموخته بودیم بجای آموختیم .

ماضی +مضارع = ماضی استمراری

رایت ُ صدیقی و هو یَتکلّمُ باللّغهِ العربیه : دوستم را دیدم در حالیکه به زبان عربی صحبت می کرد . به جای صحبت می کند .

▪▪ تذکر

در ترجمه ی جمله های حالیه ابتدا باید صاحب حال را بیاوریم سپس با افزودن در حالیکه ، بخش دوم جمله را ترجمه کنیم ؛ مثال :

اِنَّ المنافقینَ یُخادعونَ الله و هو خادِعُهم : منافقان خدا را فریب می دهند و در حالی که خدا فریب دهنده ی آنها است .

▪ نکته ۴

جمله حالیه را می توان پیش از اتمام جمله ی پایه ترجمه کرد مثال :

خَرَجَ الطلابُ من الصفِّ وَهم یَتحاورون : دانش آموزان در حالی که با صحبت می کردند از کلاس خارج شدند .

توجه : در زبان عربی اگر بخواهند برای مضاف الیه ، معطوف ذکر کنند غالباً معطوف را پس از مضاف الیه می آورند : مانند : لأنّها تَضمَن سلامه الامُهِ و سعادتها : زیرا ساختار سلامه و سعاده و الأمهِ در زبان عربی فصیح کاربرد زیادی ندارند در این گونه موارد باید ساختار زبان فارسی را رعایت کنیم و بگوئیم زیرا آن سلامت و سعادت ملت را تضمین می کند .

▪ نکته ۵

اگر چند فعل استمراری و یا بعید بر یکدیگر عطف شوند «کان» فقط یکبار در ابتدای آن ذکر می شد ؛ مثال :

کان الطلابُ یطالعونَ دروسَهم و یکتبونَ و اجباتِهم : « دانش آموزان درسهایشان را مطالعه می کردند و تکالیف خود را می نوشتند .

مُنذُ = از ، از زمانی که ، هنگامیکه مُنذُالیومِ = از امروز مُذ= از ، از زمانی که ، هنگامیکه

ما رأیتُهُ مُذیومِ الاَحد = از روز یکشنبه او را ندیده ام .

خَلا = بجز ، مگر ، جز مثال : ما ذَهَبَ خلا محمدٍ : بجز محمد نرفت .

رُبَّ = گاهی ، چه بسا (این حرف عمدتا زائد است و مای کافه بر سر آن قرار می گیرد ). مثال : رُبَّما سعیدٌ قائمٌ : چه بسا سعید ایستاده است .

حاشا = بجز ، مگر ، مثال : ضربتُ القومَ حاشا احمد : همه انها را بجز احمد زدم .

مِن = از ، مثال : مَرِضَ مِن یومِ الجمعهِ : « از روز جمعه مریض شد » .

▪ نکته ۶

اگر حرف جر مِن بعد از اسم تفضیل بیاید صفت تفضیلی « تر » در زبان فارسی است مثال : أنتَ اَفضَلُ مِن علیٍّ : تو از علی برتر هستی .

▪ نکته ۷

اگر اسم تفضیل مضاف واقع شود معادل صفت عالی « ترین» در زبان فارسی است و عمدتاً مضاف الیه آن جمع است .

أنتَ اَفضلُ التلامیذِ : تو برترین ، دانش آموز هستی .

عَدا = بجز ، مگر ذَهَب القومُ عَدا جعفرٍ : همه مردم بجز جعفر رفتند .

فی = در ، با عبدالله فی الدار : عبدالله در خانه است – جاء فی القوم : با مردم آمد .

عَن= از سأرحَل عَن بِلادٍ أنتَ فیها : از شهرهایی که تو در آنهایی سفر نخواهیم کرد .

علی = بر ، روی ، بالا حُمِلَ علی الدابَّه : بر چهار پا حمل شد .

حَتی = تا أکلتُ السمکهَ حتی رأسها : ماهی را تا سرش خوردم .

▪ نکته ۸

فعل مضارع منصوب اگر همراه حتی بیاید بصورت مضارع التزامی ترجمه می شود ؛ مثال :

نَصعَدُ الجبالَ حَتی نَبلغ القمّهَ : از کوه بالا می رویم تا به قله برسیم

اِلی = تا ، به ، سوی –مثال : دَرَسَ الی السماءِ : تا شب درس خواند – سار الی البیت : به خانه رفت .

● معانی حروف عطف و نکات پیرامون آنها

ثُمَ – وَ فـ = پس ، سپس – مثال : قام سعیدٌ و جعفرٌ : سعید و جعفر ایستادند.

اَم = یا مثال : أقریبٌ اَم بعیدٌ : آیا دور است یا نزدیک

اَو = یا مثال : نحن أو أنتم علی الحقِّ : حق با ما یا شماست – جالِس العلماءُ اَو الزهَاد : با اهل علم یا پارسایان همنشینی کن

بَل = بلکه (عمدتا قسمت اول جمله قبل از بل منفی ترجمه می شود ) مثال : ذهب محمدٌ بل سعیدٌ : محمد نرفت بلکه سعید رفت .

لا= نه – مثال : ضَرَبَ احمدُ لا مرتضی : احمد زد مرتضی نزد .

▪ نکته ۱

لای نفی جنس به معنای «هیچ ...... نیست » ترجمه می شود . مثال : لارَجُلَ فی الدارِ : هیچ مردی در خانه نیست .

▪ نکته ۲

گاهی لا حرف جواب است به معنای خیر ، نه مثال : أقام سعید ؟ آیا سعید برخاست ؟ در پاسخ می گویند : لا : خیر

▪ نکته ۳

دقت شود که اگر در ترجمه ی یک متن فارسی به عربی حرف عطف وجود داشت باید کلمه معطوف علیه در حرکت و کاربرد ضمایر تبعیت کند . مثال برای اینکه استقلال و آزادگی خود را حفظ کنیم باید در مقابل انحرافات ایستادگی کنیم .

یجب أن نَقِفَ اَمام الانحرافاتِ لکی نحتفظ باستقلالنا و حریتنا .

▪ نکته ۴

لا ی نفی یا نافیه منفی بر سر مضارع قرار می گیرد و بر انجام نشدن کار یا حالتی درزمان حال و آینده دلالت می کند و غیر عامل است . مثال : لایَجلِسُ محمدُ: محمد نمی نشیند .

▪ نکته ۵

لا ی نهی یا ناهیه بر سر فعل مضارع می آید و در ترجمه آن از واژه ی نباید استفاده می شود به عبارت دیگر فعل مضارع را به مضارع التزامی منفی تبدیل می کند . البته می توان در ترجمه لفظ باید را به کار نبرد اما حتما فعل جمله باید به صورت منفی ترجمه شود .

لایَجلِسُ سعیدٌ: سعید نباید بنشیند . لایَجلِس سعیدٌ : سعید باید ننشیند .

لا اَذهب : نباید بروم ، باید نروم

توجه داشته باشید اگر قبل از حرف لا ، حرف ناصبه فعل مضارع قرار بگیرد لای حرف نافیه و فعل مضارع منصوب است مثال :

اِجتَهَد حَتی لا تَسخرَ : تلاش کن تا زیان نبینی


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 05:51 ق.ظ

You said that superbly!
cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half cialis generico milano cheap cialis cialis herbs generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada cialis efficacit cialis super kamagra look here cialis cheap canada
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:41 ق.ظ

Seriously loads of fantastic material.
cialis great britain cilas we choice cialis pfizer india click here cialis daily uk callus cialis for sale cialis super kamagra buy cheap cialis in uk miglior cialis generico cialis 20mg preis cf
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:26 ب.ظ

Cheers. Plenty of material.

cialis generico milano cialis for sale south africa cialis 5 mg scheda tecnica click here cialis daily uk generico cialis mexico weblink price cialis cialis savings card cialis wir preise generic cialis levitra click now cialis from canada
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:56 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of tips.

cialis generico en mexico cialis billig online prescriptions cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis canada cialis e hiv cialis 200 dollar savings card price cialis best cialis generika cialis 20 mg effectiveness
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 03:52 ب.ظ

You stated this perfectly.
safe dosage for cialis viagra or cialis how much does a cialis cost tarif cialis france brand cialis generic click now buy cialis brand precios de cialis generico brand cialis nl we like it safe cheap cialis cialis with 2 days delivery
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:30 ق.ظ

Nicely put. Regards!
enter site 20 mg cialis cost cialis tadalafil online prezzo cialis a buon mercato brand cialis generic cialis italia gratis no prescription cialis cheap how to purchase cialis on line 5 mg cialis coupon printable tadalafil 20mg cialis mit grapefruitsaft
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:21 ب.ظ

Reliable content. With thanks.
are there generic cialis cialis coupon prix cialis once a da overnight cialis tadalafil cialis for sale cialis 100mg suppliers click here cialis daily uk cialis online holland cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:13 ق.ظ

You actually explained it wonderfully.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis 05 online cialis generic cialis review uk generic cialis tadalafil brand cialis nl cialis ahumada online cialis cialis generico lilly cialis para que sirve
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:44 ب.ظ

You actually stated that exceptionally well!
interactions for cialis cialis for sale in europa effetti del cialis cialis generico online walgreens price for cialis purchase once a day cialis enter site very cheap cialis legalidad de comprar cialis where cheapest cialis cialis online deutschland
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 03:53 ق.ظ

You actually expressed that very well.
cialis per paypa india cialis 100mg cost cialis 20 mg cost online prescriptions cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg prix en pharmacie what is cialis how does cialis work female cialis no prescription
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Very good postings. Appreciate it.
buy cialis online cheapest generic cialis pro tesco price cialis cialis name brand cheap cialis australia org cialis for bph cialis online napol usa cialis online cialis cipla best buy cialis 20 mg cost
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 04:14 ب.ظ

Good posts. With thanks.
cialis for bph cialis soft tabs for sale cialis canada cialis efficacit prices for cialis 50mg enter site natural cialis cialis 20 mg cut in half free generic cialis cialis wir preise acheter du cialis a geneve
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 04:28 ق.ظ

Incredible a good deal of terrific knowledge!
cialis baratos compran uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis name brand cheap cialis lilly tadalafi generic cialis pill online enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis info safe site to buy cialis online canadian drugs generic cialis tarif cialis france
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:05 ب.ظ

You definitely made the point!
prices for cialis 50mg cialis online deutschland cialis 5 mg funziona tadalafil tablets cialis 5 mg effetti collateral cialis generisches kanada cialis canada cialis online napol buying brand cialis online we choice cialis uk
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:10 ق.ظ

You said it nicely.!
viagra or cialis cialis 5 mg funziona cialis cuantos mg hay deutschland cialis online cialis tablets for sale cialis sicuro in linea cialis in sconto cialis super acti cialis generico milano only now cialis 20 mg
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis 30 day sample usa cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis savings card cialis pills in singapore prezzo cialis a buon mercato buy original cialis when will generic cialis be available generico cialis mexico cialis 5mg
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:35 ق.ظ

You actually suggested that really well!
trusted tabled cialis softabs venta de cialis canada cialis baratos compran uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis cipla best buy ou trouver cialis sur le net cialis online look here cialis order on line cialis baratos compran uk cialis generico en mexico
levitra 20 mg bayer prezzo
جمعه 20 مهر 1397 04:07 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of posts.

levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy generic levitra buy levitra buy generic levitra levitra generic vardenafil 20mg levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 04:13 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate it.
achat cialis en itali cialis free trial buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen cialis authentique suisse we recommend cialis info cialis great britain cialis side effects dangers cuanto cuesta cialis yaho buy cheap cialis in uk
Cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 10:23 ق.ظ

You made your point.
buying cialis on internet dose size of cialis sialis cialis uk canada discount drugs cialis buy cialis cheap 10 mg cialis australia org estudios de cialis genricos generico cialis mexico cialis 5 mg schweiz
canada drugs
شنبه 31 شهریور 1397 11:48 ب.ظ

You actually revealed it superbly.
canadian prescriptions online drugstore online shopping reviews canadian drug canadian pharmaceuticals reviews pharmacy buy viagra online usa online pharmacies india canada medications cheap cialis canadian pharmacy trust pharmacy canada reviews
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:32 ق.ظ

You definitely made your point!
prix de cialis what is cialis cialis lowest price prezzo cialis a buon mercato 200 cialis coupon we recommend cialis info tadalafil 10 mg buy cialis online legal calis cialis generico lilly
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:23 ب.ظ

Amazing all kinds of helpful data.
cialis pills price each cialis australia org cialis 100 mg 30 tablet we recommend cialis info we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada cost of cialis per pill get cheap cialis we like it cialis soft gel viagra or cialis
http://cialisyoues.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:04 ب.ظ

Really quite a lot of helpful knowledge!
buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen free generic cialis achat cialis en suisse il cialis quanto costa generic cialis soft gels cialis uk cialis daily cialis side effects dangers cialis 20 mg cost
canadian pharmaceuticals online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:32 ق.ظ

Amazing content. Cheers!
drugstore online canada pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies reviews canada rx pharmacy canada plus top rated canadian pharmacies online canada medications cheap canadian pharcharmy online24 canadian prescriptions online serc 24 mg canadian rx world pharmacy
get viagra prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:17 ق.ظ

Thank you, Useful stuff.
generic viagra order buy genuine viagra online viagra online canadian pharmacy buy viagra online rx. buy viagra online india price of viagra buy pharmacy online where to buy real viagra buy generic viagra online buy viagra without presc
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:51 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
overnight cialis tadalafil cialis generisches kanada estudios de cialis genricos 200 cialis coupon only best offers cialis use 200 cialis coupon rezeptfrei cialis apotheke 5 mg cialis coupon printable cialis 05 what is cialis
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:46 ق.ظ

Thank you! Very good information!
canadian cialis cialis 05 viagra cialis levitra cialis sans ordonnance cialis coupon we recommend cialis info cialis 100mg suppliers low dose cialis blood pressure tadalafil 10 mg cialis generico milano
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:02 ب.ظ

You said it adequately.!
generic cialis levitra generic cialis in vietnam cialis taglich usa cialis online cialis prezzo di mercato enter site natural cialis buy cialis online are there generic cialis we like it safe cheap cialis bulk cialis
buy viagra with no prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:21 ق.ظ

Incredible a lot of superb facts.
where yo buy viagra to buy viagra online buying online viagra buy viagra uk without prescription buy viagra prescription cheap viagra online generic viagra purchase buy viagra online buy viagra online viagra uk buy online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo