تبلیغات
عربی - معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله

نویسنده : مهرداد یاسمی
تاریخ:سه شنبه 15 اردیبهشت 1394-12:05 ب.ظ

▪ معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله عبارتند از :

بـ = به ، بوسیله ، با (این حرف برای قسم نیز به کار می رود ) مانند باللهِ = به خدا قسم ، کتبتُ بالقلمِ = با قلم نوشتم ، اِذهب بِسلام = برو به سلامت ، ذهبتُ بهِ الی البیت = او را به خانه بردم .

گاهی حرف جر «ب» بصورت «از» ترجمه می شود ؛ مثال :

تتزیَّنُ الارضُ باللباس الاخضَرِ و العیونُ تَتَمتَّعُ بها : « زمین با جامه ی سبز تزیین می شود و دیدگان از آن لذت می برد ».


▪ نکته ۱

فعل « قام » هر گاه همراه حرف جر « ب » بیاید به معنای « انجام داد » ، « پرداخت » می باشد ؛ مثال :

قام الطّلابُ بتلاوهِ القرآن : « دانش آموز به تلاوت قرآن پرداخت » .

کَ = مثل ، مانند کالنهرِ (مانند رود ) احمدُ کالأََسد : « احمد مانند شیر است » .

لـِ = برای – مالِ لِمحمدٍ (برای محمد ) لَکَ ولِی = برای تو و من

ت = این حرف جر برای قسم به کار می رود ؛ مثال : تَاللهِ = بخدا قسم تَرَبّی = به پروردگارم سوگند

▪ نکته ۲

فعل مضارع اگر با لام امر همراه باشد معادل مضارع التزامی در زبان فارسی ترجمه می شود ؛ مثال :

لِنَذهَب الی الصف : « باید به کلاس برویم » . لِأکتُب: باید بنویسم . لِیجلسنَ : باید بنشینند (آن چند زن)

لِیَعلمِ الانسان أنَّ جمیعَ الکائناتِ مَسخّرهٌ له : انسان باید بداند که همه ی موجودات تحت اختیار او هستند .

▪ نکته ۳

فعل کان همراه با حرف لـِ باشد به معنای داشتن ترجمه می شود ؛ مثال : کان لی کتابٌ : کتابی داشتم .

● نکته ۴

فعل مضارع منصوب اگر همراه لـِ به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود ؛ مثال :

لنطالعَ کثیراً لِننجحَ فی الامتحان باید زیاد مطالعه کنیم تا در امتحان قبول شویم .

▪ نکته ۵

لام لـِ ناصبه فعل مضارع لام تعلیل نامیده می شود . زیرا این حرف بیانگر علت انجام کار است ؛ مثال :

اَحترِمُ والدیَّ لإنالَ رضا اللهِ : به پدر و مادرم احترام می گذارم برای اینکه به خشنودی خدا نائل شوم .

▪ نکته ۶

فرق لِ ناصبه با لـِ امر در صیغه هایی که به حذف حرف ن می انجامد و یا در صیغه های جمع مونث که از نظر شکل ظاهری یکسان می باشند تنها در متن جمله است که می توان به فعل امر و یا مضارع منصوب بودن آنها پی برد ؛ مثال

التلامیذُ لِیَکتُبوا رسالهً بمعلّمهم : دانش آموزان باید نامه ای به معلمشان بنویسند .

التلامیذُ یذهبونَ الی الصفِّ لیکتُبوا رسالهً بمعلّمهم : دانش آموزان به کلاس می روند تا نامه ای به معلمشان بنویسند

● فارسی به عربی

الان زنگ خورد ، برویم به کلاس : قَرَعَ الجرسُ الآنَ ، لِنذهبْ الی الصفِّ .

▪ نکته ۱

اگر حرف لـَ بر سر اسم یا خبر اِنّ وارد شود به معنای مسلماً ، یقیناً ترجمه می شود مثال :

اِنّ الانسان لَفی خُسرٍ : مسلماً انسان در زیانکاری است .

اِنّ فی هذا لَعجباً : مسلماً در این تعجب است .

اِنَّکَ لَوَلَدٌ عاقٌ ! : واقعا تو فرزند نفرین شده ای هستی .

وَ = اگر حرف عطف باشد به معنای سپس ، پس ، و ، یا می باشد ؛ مثال : رأیتُ محمداً و احمدَ «محمد و احمد را دیدم

▪ نکته ۲

هر گاه «و» واو حالیه باشد به معنای در حالیکه ، می باشد : ذَهَبَ علیُّ والشمسُ طالعهٌ : علی رفت در حالیکه خورشید طلوع کرده بود .

▪ نکته ۳

جمله ی حالیه با توجه به نیاز جمله (ماضی ، مضارع ، ماضی استمراری و ... ) ترجمه می شود .

ماضی + ماضی = ماضی بعید

خرجنا مِن الصّفِ و قد علَّمنا اشیاءَ کثیرهً : از کلاس خارج شدیم در حالیکه چیزهای زیادی آموخته بودیم بجای آموختیم .

ماضی +مضارع = ماضی استمراری

رایت ُ صدیقی و هو یَتکلّمُ باللّغهِ العربیه : دوستم را دیدم در حالیکه به زبان عربی صحبت می کرد . به جای صحبت می کند .

▪▪ تذکر

در ترجمه ی جمله های حالیه ابتدا باید صاحب حال را بیاوریم سپس با افزودن در حالیکه ، بخش دوم جمله را ترجمه کنیم ؛ مثال :

اِنَّ المنافقینَ یُخادعونَ الله و هو خادِعُهم : منافقان خدا را فریب می دهند و در حالی که خدا فریب دهنده ی آنها است .

▪ نکته ۴

جمله حالیه را می توان پیش از اتمام جمله ی پایه ترجمه کرد مثال :

خَرَجَ الطلابُ من الصفِّ وَهم یَتحاورون : دانش آموزان در حالی که با صحبت می کردند از کلاس خارج شدند .

توجه : در زبان عربی اگر بخواهند برای مضاف الیه ، معطوف ذکر کنند غالباً معطوف را پس از مضاف الیه می آورند : مانند : لأنّها تَضمَن سلامه الامُهِ و سعادتها : زیرا ساختار سلامه و سعاده و الأمهِ در زبان عربی فصیح کاربرد زیادی ندارند در این گونه موارد باید ساختار زبان فارسی را رعایت کنیم و بگوئیم زیرا آن سلامت و سعادت ملت را تضمین می کند .

▪ نکته ۵

اگر چند فعل استمراری و یا بعید بر یکدیگر عطف شوند «کان» فقط یکبار در ابتدای آن ذکر می شد ؛ مثال :

کان الطلابُ یطالعونَ دروسَهم و یکتبونَ و اجباتِهم : « دانش آموزان درسهایشان را مطالعه می کردند و تکالیف خود را می نوشتند .

مُنذُ = از ، از زمانی که ، هنگامیکه مُنذُالیومِ = از امروز مُذ= از ، از زمانی که ، هنگامیکه

ما رأیتُهُ مُذیومِ الاَحد = از روز یکشنبه او را ندیده ام .

خَلا = بجز ، مگر ، جز مثال : ما ذَهَبَ خلا محمدٍ : بجز محمد نرفت .

رُبَّ = گاهی ، چه بسا (این حرف عمدتا زائد است و مای کافه بر سر آن قرار می گیرد ). مثال : رُبَّما سعیدٌ قائمٌ : چه بسا سعید ایستاده است .

حاشا = بجز ، مگر ، مثال : ضربتُ القومَ حاشا احمد : همه انها را بجز احمد زدم .

مِن = از ، مثال : مَرِضَ مِن یومِ الجمعهِ : « از روز جمعه مریض شد » .

▪ نکته ۶

اگر حرف جر مِن بعد از اسم تفضیل بیاید صفت تفضیلی « تر » در زبان فارسی است مثال : أنتَ اَفضَلُ مِن علیٍّ : تو از علی برتر هستی .

▪ نکته ۷

اگر اسم تفضیل مضاف واقع شود معادل صفت عالی « ترین» در زبان فارسی است و عمدتاً مضاف الیه آن جمع است .

أنتَ اَفضلُ التلامیذِ : تو برترین ، دانش آموز هستی .

عَدا = بجز ، مگر ذَهَب القومُ عَدا جعفرٍ : همه مردم بجز جعفر رفتند .

فی = در ، با عبدالله فی الدار : عبدالله در خانه است – جاء فی القوم : با مردم آمد .

عَن= از سأرحَل عَن بِلادٍ أنتَ فیها : از شهرهایی که تو در آنهایی سفر نخواهیم کرد .

علی = بر ، روی ، بالا حُمِلَ علی الدابَّه : بر چهار پا حمل شد .

حَتی = تا أکلتُ السمکهَ حتی رأسها : ماهی را تا سرش خوردم .

▪ نکته ۸

فعل مضارع منصوب اگر همراه حتی بیاید بصورت مضارع التزامی ترجمه می شود ؛ مثال :

نَصعَدُ الجبالَ حَتی نَبلغ القمّهَ : از کوه بالا می رویم تا به قله برسیم

اِلی = تا ، به ، سوی –مثال : دَرَسَ الی السماءِ : تا شب درس خواند – سار الی البیت : به خانه رفت .

● معانی حروف عطف و نکات پیرامون آنها

ثُمَ – وَ فـ = پس ، سپس – مثال : قام سعیدٌ و جعفرٌ : سعید و جعفر ایستادند.

اَم = یا مثال : أقریبٌ اَم بعیدٌ : آیا دور است یا نزدیک

اَو = یا مثال : نحن أو أنتم علی الحقِّ : حق با ما یا شماست – جالِس العلماءُ اَو الزهَاد : با اهل علم یا پارسایان همنشینی کن

بَل = بلکه (عمدتا قسمت اول جمله قبل از بل منفی ترجمه می شود ) مثال : ذهب محمدٌ بل سعیدٌ : محمد نرفت بلکه سعید رفت .

لا= نه – مثال : ضَرَبَ احمدُ لا مرتضی : احمد زد مرتضی نزد .

▪ نکته ۱

لای نفی جنس به معنای «هیچ ...... نیست » ترجمه می شود . مثال : لارَجُلَ فی الدارِ : هیچ مردی در خانه نیست .

▪ نکته ۲

گاهی لا حرف جواب است به معنای خیر ، نه مثال : أقام سعید ؟ آیا سعید برخاست ؟ در پاسخ می گویند : لا : خیر

▪ نکته ۳

دقت شود که اگر در ترجمه ی یک متن فارسی به عربی حرف عطف وجود داشت باید کلمه معطوف علیه در حرکت و کاربرد ضمایر تبعیت کند . مثال برای اینکه استقلال و آزادگی خود را حفظ کنیم باید در مقابل انحرافات ایستادگی کنیم .

یجب أن نَقِفَ اَمام الانحرافاتِ لکی نحتفظ باستقلالنا و حریتنا .

▪ نکته ۴

لا ی نفی یا نافیه منفی بر سر مضارع قرار می گیرد و بر انجام نشدن کار یا حالتی درزمان حال و آینده دلالت می کند و غیر عامل است . مثال : لایَجلِسُ محمدُ: محمد نمی نشیند .

▪ نکته ۵

لا ی نهی یا ناهیه بر سر فعل مضارع می آید و در ترجمه آن از واژه ی نباید استفاده می شود به عبارت دیگر فعل مضارع را به مضارع التزامی منفی تبدیل می کند . البته می توان در ترجمه لفظ باید را به کار نبرد اما حتما فعل جمله باید به صورت منفی ترجمه شود .

لایَجلِسُ سعیدٌ: سعید نباید بنشیند . لایَجلِس سعیدٌ : سعید باید ننشیند .

لا اَذهب : نباید بروم ، باید نروم

توجه داشته باشید اگر قبل از حرف لا ، حرف ناصبه فعل مضارع قرار بگیرد لای حرف نافیه و فعل مضارع منصوب است مثال :

اِجتَهَد حَتی لا تَسخرَ : تلاش کن تا زیان نبینی


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy viagra with no prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:21 ق.ظ

Incredible a lot of superb facts.
where yo buy viagra to buy viagra online buying online viagra buy viagra uk without prescription buy viagra prescription cheap viagra online generic viagra purchase buy viagra online buy viagra online viagra uk buy online
order generic viagra cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:05 ب.ظ

Wonderful material. Cheers.
look here cialis cheap canada cialis efficacit cialis 20 mg cut in half viagra vs cialis vs levitra sublingual cialis online warnings for cialis cialis y deporte cialis generika tadalafil 10 mg discount cialis
Gplus
دوشنبه 11 تیر 1397 01:03 ق.ظ
I'm amazed, I must sаү. Seldom Ԁo I encounter a blog that's both equally educative аnd interеsting, and witһout
a doubt, үoս have hit thhe nail οn the head.
Tһe issue is somеthing that too few folks аre speaking
intelligently ɑbout. Now і'm very happy I
fоund thiѕ dսring my search for ѕomething ⅽoncerning this.
Morten
شنبه 2 تیر 1397 02:18 ق.ظ
Howdy, i read yur blog occasionally ɑnd i own a simіlar
one and i ԝɑs just wondering іf you get a lot оf spam responses?

If so һow dо you stop it, any plugin or ɑnything you
cɑn recommend? Ӏ get so much lately it's driving mee mad
ѕo any support is very mucfh appreciated.
Viagra online bestellen zoll
چهارشنبه 30 خرداد 1397 12:41 ب.ظ
Helⅼo, itѕ pleasant piece ߋf writing оn the topic of media print,
we alⅼ қnoᴡ media іѕ ɑ wonderful solurce ߋf data.
JANAH Stone
دوشنبه 28 خرداد 1397 11:42 ق.ظ
Simply desire to say your article iѕ as astonishing. Ꭲhe clearness
in ypur post іs simply ցreat ɑnd i can assume you are an expert on this subject.

Well witһ yοur permission all᧐w me tto grab үour RSS feed tօ kеep up to date with forthcoming post.
Τhanks a million and pleaѕe keeρ ᥙp the gratifying worқ.
Neel
دوشنبه 28 خرداد 1397 07:52 ق.ظ
Hmm it lоoks liҝe yoսr site ate my fіrst cօmment (it waѕ super long) so Ӏ guess I'll jսst sսm it uⲣ what I had
wгitten and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger ƅut I'm ѕtill new to tһe whole thing.
Ⅾo you have any tiops and hints fоr rookie blog writers?

I'd genuinely apprecіate it.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:40 ق.ظ

You actually said that adequately.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk next day cialis for daily use cialis 5 mg funziona ou acheter du cialis pas cher generic cialis pill online cialis online holland canadian discount cialis cialis generisches kanada how to buy cialis online usa
eyelashes
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 02:09 ب.ظ
Greetings! I've been reading your site for a long time now and
finally got the bravery to go ahsad and give you a syout out from New Caney Tx!
Just wanted to say keep up the good job!
Wilburn
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 08:56 ب.ظ
Hey There. I found your blog uding msn. Thaat is an extremely smartly written article.
I will make sure to bookmarkk it and come back to learn extra of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:18 ق.ظ

Kudos. Very good information.
cialis generic availability cialis sans ordonnance cialis coupons printable cialis 100mg suppliers cialis pills cialis daily female cialis no prescription estudios de cialis genricos no prescription cialis cheap female cialis no prescription
Buy viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:33 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
best place to buy viagra online cost of viagra buy viagra with prescription can you buy viagra at walgreens buy viagra online without prescription uk buy original viagra online where to buy real viagra online buy viagra uk cheap where can you buy viagra uk viagra without presc uk
depforce ayurvedic medicine
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:41 ق.ظ
This article prewsents clsar ideea for tthe neew viewsers of blogging, that genuinly hoow too doo running a blog.
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:30 ق.ظ

Truly a lot of excellent knowledge!
cialis taglich purchase once a day cialis legalidad de comprar cialis cialis side effects dangers tarif cialis france i recommend cialis generico cialis arginine interactio viagra vs cialis cialis canadian drugs buying cialis on internet
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:56 ب.ظ
من واقعا از موضوع / طراحی وب سایت شما لذت می برم.
آیا تا به حال مشکلی در سازگاری با مرورگر دارید؟

تعداد کمی از بازدید کنندگان وبلاگ من در مورد سایت من شکایت کرده اند که در اکسپلورر کار درستی نیست، اما به نظر می رسد
عالی در اپرا آیا شما برای کمک به حل این مشکل راهنمایی می کنید؟
همکاری در فروش
دوشنبه 17 مهر 1396 10:47 ب.ظ
آموزش سئو
دوشنبه 17 مهر 1396 10:47 ب.ظ
What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:37 ب.ظ
If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies then he
must be visit this website and be up to date all the time.
How we can increase our height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:12 ب.ظ
I'd like to find out more? I'd care to find out some
additional information.
https://annaleepolton.wordpress.com/category/hammer-toes
جمعه 6 مرداد 1396 10:10 ب.ظ
Hello there! This article couldn't be written much better!

Going through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I will send this article to him.

Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
Marcy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:06 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further
post thank you once again.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:05 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like
to find out where u got this from. thanks a lot
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:33 ب.ظ
of course like your web site however you have to
test the spelling on quite a few of your posts. Many of them
are rife with spelling problems and I to find it very troublesome
to inform the reality on the other hand I'll certainly come back again.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 02:13 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Extremely helpful information specially the last part :) I care for such info much.
I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.
نیلوفر
سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 10:14 ب.ظ
واقعا از سایتتون لذت بردم
mohammad
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 03:10 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگ بسیار زیبایی برای خودت برپا کردی من طرفدارت شدم به منم سر بزن
پاسخ مهرداد یاسمی : سلام ممنونم
maryam77
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:10 ب.ظ
سلام آقا مهرداد ،از مطالبتون بهره بردیم،جا داره یه خسته نباشیدبگیم خدمتتون .
نیلوفر
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 12:23 ب.ظ
وبتون خیلی عالیه موضوعاتشو متنوع ترکنین بهتره
top700.com
melly
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 12:10 ب.ظ
خوووو یه بار بیا اگه دوست نداشتی دیگه نیا!:-)
زندگی سلام
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 12:08 ب.ظ

زندگی زیباست ! دقت کن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo