تبلیغات
عربی - معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله

نویسنده : مهرداد یاسمی
تاریخ:سه شنبه 15 اردیبهشت 1394-11:05 ق.ظ

▪ معنای حروف جر و کاربرد آنها در جمله عبارتند از :

بـ = به ، بوسیله ، با (این حرف برای قسم نیز به کار می رود ) مانند باللهِ = به خدا قسم ، کتبتُ بالقلمِ = با قلم نوشتم ، اِذهب بِسلام = برو به سلامت ، ذهبتُ بهِ الی البیت = او را به خانه بردم .

گاهی حرف جر «ب» بصورت «از» ترجمه می شود ؛ مثال :

تتزیَّنُ الارضُ باللباس الاخضَرِ و العیونُ تَتَمتَّعُ بها : « زمین با جامه ی سبز تزیین می شود و دیدگان از آن لذت می برد ».


▪ نکته ۱

فعل « قام » هر گاه همراه حرف جر « ب » بیاید به معنای « انجام داد » ، « پرداخت » می باشد ؛ مثال :

قام الطّلابُ بتلاوهِ القرآن : « دانش آموز به تلاوت قرآن پرداخت » .

کَ = مثل ، مانند کالنهرِ (مانند رود ) احمدُ کالأََسد : « احمد مانند شیر است » .

لـِ = برای – مالِ لِمحمدٍ (برای محمد ) لَکَ ولِی = برای تو و من

ت = این حرف جر برای قسم به کار می رود ؛ مثال : تَاللهِ = بخدا قسم تَرَبّی = به پروردگارم سوگند

▪ نکته ۲

فعل مضارع اگر با لام امر همراه باشد معادل مضارع التزامی در زبان فارسی ترجمه می شود ؛ مثال :

لِنَذهَب الی الصف : « باید به کلاس برویم » . لِأکتُب: باید بنویسم . لِیجلسنَ : باید بنشینند (آن چند زن)

لِیَعلمِ الانسان أنَّ جمیعَ الکائناتِ مَسخّرهٌ له : انسان باید بداند که همه ی موجودات تحت اختیار او هستند .

▪ نکته ۳

فعل کان همراه با حرف لـِ باشد به معنای داشتن ترجمه می شود ؛ مثال : کان لی کتابٌ : کتابی داشتم .

● نکته ۴

فعل مضارع منصوب اگر همراه لـِ به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود ؛ مثال :

لنطالعَ کثیراً لِننجحَ فی الامتحان باید زیاد مطالعه کنیم تا در امتحان قبول شویم .

▪ نکته ۵

لام لـِ ناصبه فعل مضارع لام تعلیل نامیده می شود . زیرا این حرف بیانگر علت انجام کار است ؛ مثال :

اَحترِمُ والدیَّ لإنالَ رضا اللهِ : به پدر و مادرم احترام می گذارم برای اینکه به خشنودی خدا نائل شوم .

▪ نکته ۶

فرق لِ ناصبه با لـِ امر در صیغه هایی که به حذف حرف ن می انجامد و یا در صیغه های جمع مونث که از نظر شکل ظاهری یکسان می باشند تنها در متن جمله است که می توان به فعل امر و یا مضارع منصوب بودن آنها پی برد ؛ مثال

التلامیذُ لِیَکتُبوا رسالهً بمعلّمهم : دانش آموزان باید نامه ای به معلمشان بنویسند .

التلامیذُ یذهبونَ الی الصفِّ لیکتُبوا رسالهً بمعلّمهم : دانش آموزان به کلاس می روند تا نامه ای به معلمشان بنویسند

● فارسی به عربی

الان زنگ خورد ، برویم به کلاس : قَرَعَ الجرسُ الآنَ ، لِنذهبْ الی الصفِّ .

▪ نکته ۱

اگر حرف لـَ بر سر اسم یا خبر اِنّ وارد شود به معنای مسلماً ، یقیناً ترجمه می شود مثال :

اِنّ الانسان لَفی خُسرٍ : مسلماً انسان در زیانکاری است .

اِنّ فی هذا لَعجباً : مسلماً در این تعجب است .

اِنَّکَ لَوَلَدٌ عاقٌ ! : واقعا تو فرزند نفرین شده ای هستی .

وَ = اگر حرف عطف باشد به معنای سپس ، پس ، و ، یا می باشد ؛ مثال : رأیتُ محمداً و احمدَ «محمد و احمد را دیدم

▪ نکته ۲

هر گاه «و» واو حالیه باشد به معنای در حالیکه ، می باشد : ذَهَبَ علیُّ والشمسُ طالعهٌ : علی رفت در حالیکه خورشید طلوع کرده بود .

▪ نکته ۳

جمله ی حالیه با توجه به نیاز جمله (ماضی ، مضارع ، ماضی استمراری و ... ) ترجمه می شود .

ماضی + ماضی = ماضی بعید

خرجنا مِن الصّفِ و قد علَّمنا اشیاءَ کثیرهً : از کلاس خارج شدیم در حالیکه چیزهای زیادی آموخته بودیم بجای آموختیم .

ماضی +مضارع = ماضی استمراری

رایت ُ صدیقی و هو یَتکلّمُ باللّغهِ العربیه : دوستم را دیدم در حالیکه به زبان عربی صحبت می کرد . به جای صحبت می کند .

▪▪ تذکر

در ترجمه ی جمله های حالیه ابتدا باید صاحب حال را بیاوریم سپس با افزودن در حالیکه ، بخش دوم جمله را ترجمه کنیم ؛ مثال :

اِنَّ المنافقینَ یُخادعونَ الله و هو خادِعُهم : منافقان خدا را فریب می دهند و در حالی که خدا فریب دهنده ی آنها است .

▪ نکته ۴

جمله حالیه را می توان پیش از اتمام جمله ی پایه ترجمه کرد مثال :

خَرَجَ الطلابُ من الصفِّ وَهم یَتحاورون : دانش آموزان در حالی که با صحبت می کردند از کلاس خارج شدند .

توجه : در زبان عربی اگر بخواهند برای مضاف الیه ، معطوف ذکر کنند غالباً معطوف را پس از مضاف الیه می آورند : مانند : لأنّها تَضمَن سلامه الامُهِ و سعادتها : زیرا ساختار سلامه و سعاده و الأمهِ در زبان عربی فصیح کاربرد زیادی ندارند در این گونه موارد باید ساختار زبان فارسی را رعایت کنیم و بگوئیم زیرا آن سلامت و سعادت ملت را تضمین می کند .

▪ نکته ۵

اگر چند فعل استمراری و یا بعید بر یکدیگر عطف شوند «کان» فقط یکبار در ابتدای آن ذکر می شد ؛ مثال :

کان الطلابُ یطالعونَ دروسَهم و یکتبونَ و اجباتِهم : « دانش آموزان درسهایشان را مطالعه می کردند و تکالیف خود را می نوشتند .

مُنذُ = از ، از زمانی که ، هنگامیکه مُنذُالیومِ = از امروز مُذ= از ، از زمانی که ، هنگامیکه

ما رأیتُهُ مُذیومِ الاَحد = از روز یکشنبه او را ندیده ام .

خَلا = بجز ، مگر ، جز مثال : ما ذَهَبَ خلا محمدٍ : بجز محمد نرفت .

رُبَّ = گاهی ، چه بسا (این حرف عمدتا زائد است و مای کافه بر سر آن قرار می گیرد ). مثال : رُبَّما سعیدٌ قائمٌ : چه بسا سعید ایستاده است .

حاشا = بجز ، مگر ، مثال : ضربتُ القومَ حاشا احمد : همه انها را بجز احمد زدم .

مِن = از ، مثال : مَرِضَ مِن یومِ الجمعهِ : « از روز جمعه مریض شد » .

▪ نکته ۶

اگر حرف جر مِن بعد از اسم تفضیل بیاید صفت تفضیلی « تر » در زبان فارسی است مثال : أنتَ اَفضَلُ مِن علیٍّ : تو از علی برتر هستی .

▪ نکته ۷

اگر اسم تفضیل مضاف واقع شود معادل صفت عالی « ترین» در زبان فارسی است و عمدتاً مضاف الیه آن جمع است .

أنتَ اَفضلُ التلامیذِ : تو برترین ، دانش آموز هستی .

عَدا = بجز ، مگر ذَهَب القومُ عَدا جعفرٍ : همه مردم بجز جعفر رفتند .

فی = در ، با عبدالله فی الدار : عبدالله در خانه است – جاء فی القوم : با مردم آمد .

عَن= از سأرحَل عَن بِلادٍ أنتَ فیها : از شهرهایی که تو در آنهایی سفر نخواهیم کرد .

علی = بر ، روی ، بالا حُمِلَ علی الدابَّه : بر چهار پا حمل شد .

حَتی = تا أکلتُ السمکهَ حتی رأسها : ماهی را تا سرش خوردم .

▪ نکته ۸

فعل مضارع منصوب اگر همراه حتی بیاید بصورت مضارع التزامی ترجمه می شود ؛ مثال :

نَصعَدُ الجبالَ حَتی نَبلغ القمّهَ : از کوه بالا می رویم تا به قله برسیم

اِلی = تا ، به ، سوی –مثال : دَرَسَ الی السماءِ : تا شب درس خواند – سار الی البیت : به خانه رفت .

● معانی حروف عطف و نکات پیرامون آنها

ثُمَ – وَ فـ = پس ، سپس – مثال : قام سعیدٌ و جعفرٌ : سعید و جعفر ایستادند.

اَم = یا مثال : أقریبٌ اَم بعیدٌ : آیا دور است یا نزدیک

اَو = یا مثال : نحن أو أنتم علی الحقِّ : حق با ما یا شماست – جالِس العلماءُ اَو الزهَاد : با اهل علم یا پارسایان همنشینی کن

بَل = بلکه (عمدتا قسمت اول جمله قبل از بل منفی ترجمه می شود ) مثال : ذهب محمدٌ بل سعیدٌ : محمد نرفت بلکه سعید رفت .

لا= نه – مثال : ضَرَبَ احمدُ لا مرتضی : احمد زد مرتضی نزد .

▪ نکته ۱

لای نفی جنس به معنای «هیچ ...... نیست » ترجمه می شود . مثال : لارَجُلَ فی الدارِ : هیچ مردی در خانه نیست .

▪ نکته ۲

گاهی لا حرف جواب است به معنای خیر ، نه مثال : أقام سعید ؟ آیا سعید برخاست ؟ در پاسخ می گویند : لا : خیر

▪ نکته ۳

دقت شود که اگر در ترجمه ی یک متن فارسی به عربی حرف عطف وجود داشت باید کلمه معطوف علیه در حرکت و کاربرد ضمایر تبعیت کند . مثال برای اینکه استقلال و آزادگی خود را حفظ کنیم باید در مقابل انحرافات ایستادگی کنیم .

یجب أن نَقِفَ اَمام الانحرافاتِ لکی نحتفظ باستقلالنا و حریتنا .

▪ نکته ۴

لا ی نفی یا نافیه منفی بر سر مضارع قرار می گیرد و بر انجام نشدن کار یا حالتی درزمان حال و آینده دلالت می کند و غیر عامل است . مثال : لایَجلِسُ محمدُ: محمد نمی نشیند .

▪ نکته ۵

لا ی نهی یا ناهیه بر سر فعل مضارع می آید و در ترجمه آن از واژه ی نباید استفاده می شود به عبارت دیگر فعل مضارع را به مضارع التزامی منفی تبدیل می کند . البته می توان در ترجمه لفظ باید را به کار نبرد اما حتما فعل جمله باید به صورت منفی ترجمه شود .

لایَجلِسُ سعیدٌ: سعید نباید بنشیند . لایَجلِس سعیدٌ : سعید باید ننشیند .

لا اَذهب : نباید بروم ، باید نروم

توجه داشته باشید اگر قبل از حرف لا ، حرف ناصبه فعل مضارع قرار بگیرد لای حرف نافیه و فعل مضارع منصوب است مثال :

اِجتَهَد حَتی لا تَسخرَ : تلاش کن تا زیان نبینی


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra 20 mg bayer prezzo
جمعه 20 مهر 1397 04:07 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of posts.

levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy generic levitra buy levitra buy generic levitra levitra generic vardenafil 20mg levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 04:13 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate it.
achat cialis en itali cialis free trial buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen cialis authentique suisse we recommend cialis info cialis great britain cialis side effects dangers cuanto cuesta cialis yaho buy cheap cialis in uk
Cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 10:23 ق.ظ

You made your point.
buying cialis on internet dose size of cialis sialis cialis uk canada discount drugs cialis buy cialis cheap 10 mg cialis australia org estudios de cialis genricos generico cialis mexico cialis 5 mg schweiz
canada drugs
شنبه 31 شهریور 1397 11:48 ب.ظ

You actually revealed it superbly.
canadian prescriptions online drugstore online shopping reviews canadian drug canadian pharmaceuticals reviews pharmacy buy viagra online usa online pharmacies india canada medications cheap cialis canadian pharmacy trust pharmacy canada reviews
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:32 ق.ظ

You definitely made your point!
prix de cialis what is cialis cialis lowest price prezzo cialis a buon mercato 200 cialis coupon we recommend cialis info tadalafil 10 mg buy cialis online legal calis cialis generico lilly
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:23 ب.ظ

Amazing all kinds of helpful data.
cialis pills price each cialis australia org cialis 100 mg 30 tablet we recommend cialis info we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada cost of cialis per pill get cheap cialis we like it cialis soft gel viagra or cialis
http://cialisyoues.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:04 ب.ظ

Really quite a lot of helpful knowledge!
buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen free generic cialis achat cialis en suisse il cialis quanto costa generic cialis soft gels cialis uk cialis daily cialis side effects dangers cialis 20 mg cost
canadian pharmaceuticals online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:32 ق.ظ

Amazing content. Cheers!
drugstore online canada pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies reviews canada rx pharmacy canada plus top rated canadian pharmacies online canada medications cheap canadian pharcharmy online24 canadian prescriptions online serc 24 mg canadian rx world pharmacy
get viagra prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:17 ق.ظ

Thank you, Useful stuff.
generic viagra order buy genuine viagra online viagra online canadian pharmacy buy viagra online rx. buy viagra online india price of viagra buy pharmacy online where to buy real viagra buy generic viagra online buy viagra without presc
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:51 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
overnight cialis tadalafil cialis generisches kanada estudios de cialis genricos 200 cialis coupon only best offers cialis use 200 cialis coupon rezeptfrei cialis apotheke 5 mg cialis coupon printable cialis 05 what is cialis
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:46 ق.ظ

Thank you! Very good information!
canadian cialis cialis 05 viagra cialis levitra cialis sans ordonnance cialis coupon we recommend cialis info cialis 100mg suppliers low dose cialis blood pressure tadalafil 10 mg cialis generico milano
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:02 ب.ظ

You said it adequately.!
generic cialis levitra generic cialis in vietnam cialis taglich usa cialis online cialis prezzo di mercato enter site natural cialis buy cialis online are there generic cialis we like it safe cheap cialis bulk cialis
buy viagra with no prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:21 ق.ظ

Incredible a lot of superb facts.
where yo buy viagra to buy viagra online buying online viagra buy viagra uk without prescription buy viagra prescription cheap viagra online generic viagra purchase buy viagra online buy viagra online viagra uk buy online
order generic viagra cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:05 ب.ظ

Wonderful material. Cheers.
look here cialis cheap canada cialis efficacit cialis 20 mg cut in half viagra vs cialis vs levitra sublingual cialis online warnings for cialis cialis y deporte cialis generika tadalafil 10 mg discount cialis
Gplus
دوشنبه 11 تیر 1397 01:03 ق.ظ
I'm amazed, I must sаү. Seldom Ԁo I encounter a blog that's both equally educative аnd interеsting, and witһout
a doubt, үoս have hit thhe nail οn the head.
Tһe issue is somеthing that too few folks аre speaking
intelligently ɑbout. Now і'm very happy I
fоund thiѕ dսring my search for ѕomething ⅽoncerning this.
Morten
شنبه 2 تیر 1397 02:18 ق.ظ
Howdy, i read yur blog occasionally ɑnd i own a simіlar
one and i ԝɑs just wondering іf you get a lot оf spam responses?

If so һow dо you stop it, any plugin or ɑnything you
cɑn recommend? Ӏ get so much lately it's driving mee mad
ѕo any support is very mucfh appreciated.
Viagra online bestellen zoll
چهارشنبه 30 خرداد 1397 12:41 ب.ظ
Helⅼo, itѕ pleasant piece ߋf writing оn the topic of media print,
we alⅼ қnoᴡ media іѕ ɑ wonderful solurce ߋf data.
JANAH Stone
دوشنبه 28 خرداد 1397 11:42 ق.ظ
Simply desire to say your article iѕ as astonishing. Ꭲhe clearness
in ypur post іs simply ցreat ɑnd i can assume you are an expert on this subject.

Well witһ yοur permission all᧐w me tto grab үour RSS feed tօ kеep up to date with forthcoming post.
Τhanks a million and pleaѕe keeρ ᥙp the gratifying worқ.
Neel
دوشنبه 28 خرداد 1397 07:52 ق.ظ
Hmm it lоoks liҝe yoսr site ate my fіrst cօmment (it waѕ super long) so Ӏ guess I'll jսst sսm it uⲣ what I had
wгitten and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger ƅut I'm ѕtill new to tһe whole thing.
Ⅾo you have any tiops and hints fоr rookie blog writers?

I'd genuinely apprecіate it.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:40 ق.ظ

You actually said that adequately.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk next day cialis for daily use cialis 5 mg funziona ou acheter du cialis pas cher generic cialis pill online cialis online holland canadian discount cialis cialis generisches kanada how to buy cialis online usa
eyelashes
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 02:09 ب.ظ
Greetings! I've been reading your site for a long time now and
finally got the bravery to go ahsad and give you a syout out from New Caney Tx!
Just wanted to say keep up the good job!
Wilburn
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 08:56 ب.ظ
Hey There. I found your blog uding msn. Thaat is an extremely smartly written article.
I will make sure to bookmarkk it and come back to learn extra of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:18 ق.ظ

Kudos. Very good information.
cialis generic availability cialis sans ordonnance cialis coupons printable cialis 100mg suppliers cialis pills cialis daily female cialis no prescription estudios de cialis genricos no prescription cialis cheap female cialis no prescription
Buy viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:33 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
best place to buy viagra online cost of viagra buy viagra with prescription can you buy viagra at walgreens buy viagra online without prescription uk buy original viagra online where to buy real viagra online buy viagra uk cheap where can you buy viagra uk viagra without presc uk
depforce ayurvedic medicine
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:41 ق.ظ
This article prewsents clsar ideea for tthe neew viewsers of blogging, that genuinly hoow too doo running a blog.
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:30 ق.ظ

Truly a lot of excellent knowledge!
cialis taglich purchase once a day cialis legalidad de comprar cialis cialis side effects dangers tarif cialis france i recommend cialis generico cialis arginine interactio viagra vs cialis cialis canadian drugs buying cialis on internet
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:56 ب.ظ
من واقعا از موضوع / طراحی وب سایت شما لذت می برم.
آیا تا به حال مشکلی در سازگاری با مرورگر دارید؟

تعداد کمی از بازدید کنندگان وبلاگ من در مورد سایت من شکایت کرده اند که در اکسپلورر کار درستی نیست، اما به نظر می رسد
عالی در اپرا آیا شما برای کمک به حل این مشکل راهنمایی می کنید؟
همکاری در فروش
دوشنبه 17 مهر 1396 10:47 ب.ظ
آموزش سئو
دوشنبه 17 مهر 1396 10:47 ب.ظ
What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:37 ب.ظ
If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies then he
must be visit this website and be up to date all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo