مهرداد یاسمی یکشنبه 16 آذر 1393 09:27 ق.ظ نظرات ()

باسمه تعالی

نام :

نام خانوادگی :

شماره کارت :

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

اداره آموزش وپرورش شهرستان ............

سوالات درس عربی هشتم دوره اول متوسطه نیمسال اول

تاریخ:

مدت امتحان :

نام دبیر:

سوالات

بارم

واژه شناسی : 2 نمره

1) با توجه به کلمات داخل پرانتز نام هر تصویر را بنویسید.

(خبّاز ـ کاتب ـ فلاحّۀ ـ حداد )

 

       
       
 

2) معنی کلماتی را که زیر آن خط کشیده شده است.

الف) أنا اُحِبُّ الریاضۀ                            ب) العقلُ حسامٌ قاطعٌ

 

3) کلمات متضاد و مترادف را کنار هم بنویسید: (بیع ـ مهنۀ ـ شراء ـ شغل )

 

 ........................ = ........................                           ....................... ≠ ..............................

 

4) کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

الف) الفضّۀ                    السَّبت                     الثلاثاء                 الخمیس

ب) سمکۀ                    ساحۀ                     شارع                    طریق

 

5/0

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

مهارت ترجمه : 7 نمره

5) ترجمه درست هر جمله را انتخاب كنید:

الف) العربیّةُ من اللغاتِ الرسمیّةِ فی منظمَه الأمُمِ المتحدةِ.

1) عربی زبان رسمی در نظام ملتهای متحد است

2) عربی زبان رسمی در سازمان ملل متحده است

ب) علیكَ بالرجّوعِ. أتَفْهَمُ؟

1) باید برگردی . آیا می فهمی ؟

2) باید برگردیم. آیا فهمیدی ؟

 

6) ترجمه ناقص هر جمله را كامل كنید:

الف) أنتَ شرطیٌّ . تحفظُ الأمنَ فی البلادِ.

تو ........................... امنیت را در كشور......................................

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ب) والدنا یعملُ فی المصنعِ و والدتَنا تَعْمَلُ فی المكتبة.

 

1) پدرم در ........................... كار می كند و مادرم در كتابخانه ........................................

 

7) جمله های زیر را به فارسی ترجمه كنید.

الف) وجعلنا مِن الماء كلَّ شی ءٍ حَیّ .

ب) العلمُ أفضلُ من العبادةِ .

ج) یَعْبُرُ الفرسُ ذلك النَّهرَ بسهولةٍ.

د) انتَ تجلسُ  علی الارض .

هـ) هذا العصفور یشربُ الماءَ.

و) بدأت بالحوار مَعَها فی ساحةِ المدرسةِ .

ز) هُمْ رفعوا أیدیهم .

 

 

 

5/5

75/0

75/0

1

75/0

75/0

1

5/0

 

مهارت شناخت و كاربرد قواعد : 2 نمره

8) در جمله های زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص كنید:

الف) أنا جندیٌ . أرْفَعُ عَلَم وطنی ایران .

ب) أ أنْتَ تَجْمَعُ الأخشابَ أمْ أختُكَ ؟

 

9) جاهای خالی را با كلمات داخل پرانتز پر كنید:

الف) انتِ ...................... رسائل ادارّیةً. (یكتب ـ تكتبینَ) .

ب) ایّها الطبیب، هل ...................... المرضی. (تفحصُ ـ تفحصین)

ج) أنا ....................... الی صورة . ( نظرنا ـ أنُظُرُ)

د) ...................... نجمعُ الفواكه . (نحن ـ هو)

هـ) الطلابُ ....................... الأخشاب . (جمعوا ـ جمعا)

و) أنا سوفَ ...................... الی بلادی فی الأسبوع القادم (أرجعُ ـ رجعتُ )

 

 

 

5/0

 

 

 

 

5/1

 

مهارت درك و فهم : 3 نمره

10) متن زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ كوتاه دهید:

كانَ فرسُ صغیرٌ مع أُمّهِ فی قریةٍ . قالتْ أمُّ الفرسِ  لِوَلدِها : « نحنُ نعیشُ مع الانسانِ و نخدمُه ، لذا أطلبُ منكَ حملَ هذه الحقیبةِ إلی القریةِ المجاورةِ ، هو یحملُ الحقیبة و یَمشی الی القریةِ المجاورةِ . فی طریقهِ یشاهدُ نهراً . یخافُ الفرسُ وسألُ بقرةً واقفةً جنبَ النَّهرِ .

الف) أیْنَ كانَ فرسٌ صغیرٌ ؟                ب) ماذا قال اُمُّ الفرسِ لولدِها ؟

ج) ماذا یحملُ الفرسُ الصغیرُ ؟

د) ما یشاهد الفرسُ الصغیرُ فی طریقهِ ؟

 

11) هر عبارت را به كلمه مربوط به آن وصل كنید:

1) هو یصنعُ المنضدة                             الف) الكتب

2) یفحص المرضی .                             ب) هد هد

3) بساتین العلماء .                               ج) نجار

4) حیوانٌ صغیرُ الجسم                          د) الفرس

                                                     هـ) طبیب

12) در مقابل جمله صحیح (ص) و در مقابل جمله غلط (غ) بگذارید:

الف) كَتَبَ الفیروز آبادی معجماً فی اللغةِ العربیة ..............

ب) عددُ الشهور فی السنّة اَحَدَ عَشَرَ ..................

ج) الزارعةُ عمل مهم لتقدُّم البلاد ................

د) الخباز یصنعُ الأبواب ....................

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

مهارت مكالمه : 1 نمره

13) با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ كوتاه دهید:

 

 

 

 

 

                              

                              ما هو اسمُ هذه الریاضة ؟                                            مَنْ هی ؟

                             .......................................                                     ............................

 

جمع بارم : 15 نمره    روخوانی :3 نمره     مکالمه :2 نمره     جمع کل :20 نمره

 

1

 

         

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ دوشنبه دهم آذر 1393 ] [ 21:9 ] [ مهستی رایگان ارشد زبان و ادبیات عرب ]