تبلیغات
عربی - ترجمه دروس عربی هفتم از درس2 تا10

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

ترجمه دروس عربی هفتم از درس2 تا10

نویسنده : مهرداد یاسمی
تاریخ:پنجشنبه 22 آبان 1393-01:41 ق.ظ

درس دوم :نور الکلام

1  نعمَتانِ مَجهولَتانِ الصِّحَّةُ وَ الأمانُ.

دو نعمت مجهول اند: سلامتی و امنیّت.

تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته اند.

2 رِضَا اللِه فی رِضَا الواِلدَینِ.

خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.

رضای خدا در رضای والدین است.

رضایت خدا در رضایت والدین است.

٣ رَأیانِ، خَیرٌ مِن رَأیٍ واحِدٍ.

دو نظر از یک نظر بهتر است.

٤ الدَّهرُ یَومانِ ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ.

روزگار دو روز است. روزی به سوِد تو و روزی به زیانِ تو.

روزگار دو روز است. روزی به نفِع تو و روزی به ضررِ تو.

٥  أَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبِه.

ادب انسان بهتر از طلای اوست.

ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.

درس سوم:کنز الکنوز

1 تَفَکُّرُ ساعٍة، خَیْرٌ مِنْ عِبادَة سَبْعینَ سَنَةً.

یک ساعت فکرکردن؛از70سال عبادت بهتراست.

ساعتی فکرکردن بهتراست از 70 سال عبادت.

2 عَداوَةُ الْعاِقلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَة الْجاهِلِ.

دشمنی (انسان)خردمند از دوستی(انسان) نادان بهتر است.

3 الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْشِ فی الْحَجِر.

دانش درکودکی، مانند نقش بر روی سنگ است.

4 الْجَهْلُ، مَوْتُ الْحْیاِء.

نادانی، مرگ زندگان است.(زنده ها است)

5 خَیرُ الْامورِ، أَوْسَطُها

بهترین کارها،میانه ترینشان است(میانه ترین ان ها است)

درس چهارم:جواهر الکلام

1 ﴿هَل جَزاءُ الحسانِ إلّ الحسانُ﴾

آیا سزای نیکی جز نیکی است؟!

 آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!

٢ المؤمِنُ قَلیلُ الکَلامِ کَثیرُ العَمَلِ

. مؤمن، کم سخن و پرکار است.

٣ سُکوتُ اللِّسانِ سَلامةُ الإنسانِ.

خاموشی زبان، تندرستی انسان است.

سکوت زبان، سلامتی انسان است.

٤ رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ.

چه بسا سخنی که پاسخ آن خاموشی باشد.

چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.

٥  الوَقتُ مِنَ الذَّهَبِ

وقت، طلاست. وقت از طلاست.

درس پنجم:کنوز الحِکَم

1 الوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السُّوِء.

(تنهایی )تنها بودن از همنشین بد بهتر است.

٢ إنَّ حُسنَ العَهدِ مِنَ الإیمانِ.

خوش پیمانی از ایمان است.

خوش قولی نشانهٔ ایمان است.

٣ حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمانِ.

دوست داشتنِ میهن از ایمان است.

عشق به وطن نشانهٔ ایمان است.

٤ العَجَلَةُ مِنَ الشَّیطانِ.

عجله از شیطان است.

٥رُبَّ کَلامٍ کَالحُسامِ.

چه بسا سخنی(که) مانند شمشیر باشد.(است)

درس ششم:کَنزُ النَّصیحَة

1 أفضَلُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ.

بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است

 برترین مردم، پرمنفعت ترینشان برای مردم است.

٢ الخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.

خیر، بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است.

خیر، زیاد است و انجام دهنده اش اندک است.

٣ الإنسانُ عَبدُ الإحسانِ.

انسان، بندهٔ نیکی کردن است.

٤ بَلاءُ الإنسانِ فی لساِنِه.

بلای انسان در زبانش است.

٥ سَلامَةُ العَیشِ فی المُداراِة.

سلامت زندگی در مدارا کردن است.

درس هفتم: الحِکَمُ النّاِفعَةُ

1الأعمالُ بالنِّیّاتِ.

کارها به نیّت هاست

٢ عَلَیکَ بمُداراِة النّاسِ.

بر تو لازم است که با مردم مدارا کنی.

باید با مردم مدارا کنی.

٣ حُسنُ الخُلُقِ نصفُ الدّینِ.

خوش اخلاقی نیمی از دین است.

٤ الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ الأُمَّهاتِ.

بهشت زیر پای مادران است.

٥  یَدُ اللِه مَعَ الجَماعَة.

دست خدا با جماعت است.

دست خدا با گروه است.

                   درس هشتم:المواعظ العددیّة
1. النَّظَرُ فی ثَلاثَِة أَشْیاءَ، عِبادَةٌ: «النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ » وَ «النَّظَرُ فی وَجِْه الْواِلدَینِ » وَ «النَّظَرُ فی الْبَحِْر .»

نگاه کردن به سه چیز عبادت است:نگاه به قرآن ونگاه به صورت پدرومادر ونگاه به دریا

2. أَربَعَةٌ قَلیلُها کَثیرٌ: «الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَةُ وَ النّارُ. »

چهارچیزکمش زیاد است:ناداری ودردودشمنی وآتش

3. خَمْسَةُ أشیاءَ، حَسَنَةٌ فی النّاسِ: «الِْعلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ.

پنج چیز درمردم نیکو(خوب)است:دانش وعدالت وبخشش وبردباری وپاکدامنی

درس نهم:حواربین ولدین


 السَّلامُ عَلَیکَ.  وَ عَلَیکَ السَّلامُ وَ رَحمَةُ اللِه وَ بَرَکاتُهُ.

 صَباحَ الخَیر. صبح به خیر . 

صَباحَ النوّر. صبح به خیر.

 کَیفَ حالُکَ؟

حال شما چطور است؟ 

أنا بخَیر و کَیفَ أنتَ ؟

خوبم .شما چطوری؟

 أنا بخَیر . مِن أینَ أنتَ ؟

خوبم. کجایی هستی؟

 أنا مِن إیرانَ و مِن أینَ أنتَ ؟

من اهل ایران هستم و شما کجایی هستی؟

 أنا مِنَ الِعراق.هَل أنتَ مِن طَهرانَ؟

من اهل عراق هستم.آیا شما اهل تهران هستی؟

 لا. أنا مِن مازندرانَ فی شَمالِ إیرانَ.

نه من اهل مازندران در شمال ایران هستم.

 و أنا مِنَ البَصرة فی جَنوبِ الِعراق.

و من اهل بصره در جنوب عراق هستم. 

مَا اسمُکَ؟

اسم شما چیست؟

 اسمی سمیرٌ و مَا اسمُکَ؟

اسم من سمیر است و اسم شما چیست؟ 

اسمی حمیدٌ. اسم من حمید است.

 أینَ أُسرَتُکَ؟ خانواده ات کجا هستند؟

 هُم جاِلسونَ هُناکَ. ذِلکَ أَبی وَ تلکَ أُمّی.

آنها آنجا نشسته اند. آن پدرم و آن مادرم است.

ذِلکَ جَدّی و تلکَ جَدَّتی.

آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است.

 مَن هذَا الوَلَدُ؟ آن پسر کیست؟ 

هوَ أخی. او برادرم است.

 مَا اسمُهُ؟ اسم او چیست؟ 

اسمُهُ جعفرٌ. اسم او جعفر است.

 فی أَمانِ اللِه. خداحافظ 

إلَی اللِّقاِء. مَعَ السَّلامِة.

به امید دیدار. به سلامت.

درس دهم:مقام العالم

جُلوسُ ساعٍة عِندَ العُلَماِء أحَبُّ إلَى اللِه مِن عِبادَة ألفِ سَنٍة.

نشستن لحظه ای نزد دانشمندان، نزد خدا از عبادت هزار سال محبوب تر است.

وَ النَّظَرُ إلَى العاِلمِ أحَبُّ إلَى اللِه مِن اعِتکافِ سَنٍة فى بَیتِ اللِه.

و نگاه به دانشمند، نزد خدا از یک سال اعتکاف در خانهٔ خدا محبوب تر است.

وَ زیارَةُ العُلَماِء أحَبُّ إلَى اللِه تَعالَى مِن سَبعینَ طَوافاً حَولَ البَیتِ.

و دیدار دانشمندان نزد خدا از هفتاد سال طواف به دور خانهٔ خدا محبوب تر است.


منبع اصلی مطلب:www.nemonasoal.blog.ir


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:19 ب.ظ

You revealed this terrifically.
200 cialis coupon generic cialis tadalafil 5mg are there generic cialis acquisto online cialis cialis uk cilas are there generic cialis rx cialis para comprar american pharmacy cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:14 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis patentablauf in deutschland generic cialis in vietnam cialis tablets cialis uk cialis for sale achat cialis en europe cialis flussig cialis taglich cialis efficacit cialis generico milano
Viagra 5mg prix
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:18 ق.ظ

Appreciate it, Loads of advice!

where can you buy viagra over the counter buy viagra online cheap online cheap viagra buy viagra on line best buy viagra where i can buy viagra how can you buy viagra online uk pharmacy viagra buy canadian viagra online buy viagra locally
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:28 ق.ظ

Seriously tons of good info.
viagra or cialis purchase once a day cialis order a sample of cialis we choice free trial of cialis cialis daily reviews canadian cialis cialis preise schweiz cialis ahumada brand cialis nl buy cialis cheap 10 mg
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 02:01 ق.ظ

Regards. I like this.
cialis uk cialis 5 mg cialis wir preise preis cialis 20mg schweiz side effects for cialis generic cialis 20mg tablets tadalafil cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap cialis tadalafil
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:15 ق.ظ

Really plenty of helpful data.
we use it cialis online store cialis manufacturer coupon cialis authentique suisse tadalafil 10 mg cialis generico online cialis price in bangalore wow cialis tadalafil 100mg click here to buy cialis click now buy cialis brand cialis 200 dollar savings card
سارا
دوشنبه 18 دی 1396 11:07 ب.ظ
لطفا همه درس هارو بزارید
سارا
دوشنبه 18 دی 1396 11:06 ب.ظ
ترنم
دوشنبه 18 دی 1396 11:02 ب.ظ
واقعا مرسی
ستایش
دوشنبه 18 دی 1396 11:01 ب.ظ
به تو چه کیه دیگه اسم جدیده؟
به تو چه
دوشنبه 18 دی 1396 10:59 ب.ظ
خیلی بد نه عالییییییییییییییییییییییییی
لیلا
پنجشنبه 14 دی 1396 12:12 ب.ظ
عالی بود ممنون
سینا
یکشنبه 26 آذر 1396 09:57 ق.ظ
جواب کل تمرین های عربی
پنجشنبه 23 آذر 1396 12:04 ب.ظ
عالی بود اجرتون با خدا
شادی
جمعه 3 آذر 1396 06:27 ب.ظ
عالییییییییییییییییی
کلمه به انگلیسی
یکشنبه 14 آبان 1396 02:52 ق.ظ
ممنون عالی بود
یکشنبه 7 آبان 1396 09:38 ق.ظ
عالی بود عاااالییی
امیر
پنجشنبه 4 آبان 1396 04:27 ب.ظ
یعنی جواب تمرین ها
امیر
پنجشنبه 4 آبان 1396 04:25 ب.ظ
عالیییییییییییی فقط اگه میشه تمرین درس هارو هم بزنید عالیییییییییییی بود
hadiswe_hk
پنجشنبه 4 آبان 1396 11:32 ق.ظ
عالی
Teodoro
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:29 ب.ظ
It's hard to find well-informed people on this subject, but
you sound like you know what you're talking about!
Thanks
جمعه 5 آذر 1395 12:36 ب.ظ
خوب بود ممنون
حسنا
شنبه 8 آبان 1395 08:57 ب.ظ
خوب نبود عالی بود...!؟
زینب
دوشنبه 14 دی 1394 10:08 ب.ظ
عالی بود
زینب
دوشنبه 14 دی 1394 10:07 ب.ظ
عالی بود مرسی واقعا
mobin
پنجشنبه 23 مهر 1394 11:40 ق.ظ
عالی بود خیلی بدردم خورد.واقعا دمتون گرم.به وبلاگ من هم سر بزن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo