تبلیغات
عربی - قواعد اعلال1

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

قواعد اعلال1

نویسنده : مهرداد یاسمی
تاریخ:سه شنبه 6 آبان 1393-09:38 ب.ظ

معتل:

کلمه ای که حروف اصلی آن یک یا چند حرف عله (وای)را داشته باشد.

انواع معتل:

مثال،اجوف،ناقص و لفیف.

نکته۱)این نوع تقسیم بندی دقیق نیست زیرا ممکن است کلمه ای هم معتل باشد هم مهموز(رأی)یا هم معتل باشد هم مضاعف(وسوس).

نکته۲)به این علت به آنها حرف عله گفته می شود که در صیغه های مختلف حالت ثابتی ندارند ممکن است یک یا دو اعلال در آنها روی دهد.

انواع اعلال:

۱)قلب:تبدیل شدن حرف عله به حرف عله دیگر.قَوَلَ---->قالَ

۲)حذف:حذف شدن حرف عله.قاْلْنَ---->قَلْنَ---->قُلْنَ

۳)اسکان:ساکن شدن حرف عله.یَقْوُلُ---->یَقُوْلُ

مثال:

اگر حرف عله در اول فعل بیاید.

معتل بر دو نوع است:واوی (وعد) و یایی (یَسَرَ).

«حرف عله سه بُوَد ای طلبه             واو،یاءُ،الف منقلبه»

 
نکات :

۱)فعل ماضی مثال مانند فعل صحیح صرف می شود و هیچ اعلالی در آن صورت نمی گیرد.

۲)هرگاه فعل مثال واوی،عین الفعل مضارع آن مکسور،با داشتن حرف حلقی مفتوح باشد در مضارع و امر این فعل حرف عله واو حذف میشود.

یَوْعِدُ---->(مضارع)یَعِدُ

ساخت امر مخاطب در فعل مثال واوی :

از ۶ صیغه ی مخاطب فعل مثال واوی استفاده می کنیم و روش امر را بر روی آن پیاده می کنیم.

تَعِدُ---->عِدْ

ساخت امر غائب و متکلم در فعل مثال:

برای ساخت این امر از ۶ صیغه ی غائب ودو صیغه ی متکلم مضارع بهره میگیریم بدین صورت که لام مکسوری را بر اول این صیغه ها وارد کرده وآخر آنها را مجزوم می کنیم.

یَعِدُ---->(امر)لیَعِدْ

نکته)حروف جازمه(لم ولما)که به انهاحروف جحدمی گوییم برچهارده صیغه مضارع وارد می شود و آنها را مجزوم می کند .

لای نهی نیز بر ۱۴ صیغه ی فعل مضارع وارد می شود و فعل را مجزوم میکند.

تَلَغْنَ---->لاتَلَغْنَ

«صیغه های جمع مؤنث نون آنها در هنگام جزم حذف نمی گردد.»
قواعدی در معتلات مزید(فعل مثال):

۱)هرگاه فعل مثال واوی به افعال و استفعال برود فقط در مصدر آن حرف عله (و) به(ی)قلب میشود زیرا زمانی که حرف عله ساکن ماقبل مکسور باشد به (ی)تبدیل میشود.

وَجَزَ---->(افعال)أوْجَزَ---->(مضارع)یُوْجِزُ---->(مصدر)اِوْجاز(ایجاز)---->أوْجِزْ

۲)زمانی که فعل مثال واوی ویایی به افتعال برود در ماضی و مضارع و امر و مصدر حرف عله به (تاء)تبدیل میشود ودر(تاء)«افتعل»ادغام میگردد.

۳)هرگاه فعل مثال یایی در باب افعال به کار رود در فعل مضارع اسم فاعل ومفعول دچار اعلال به قلب می شود و حرف عله(یْ)ساکن ماقبل مضموم حرف عله به واو تبدیل میگردد. 

فعل اجوف بر ۳ وزن است:

۱)فَعَلَ ـ یَفْعُلُ (قَوَلَ ـ یَقْوُلُ)---->(قالَ ـ یَقولُ):

 مهمترین فعل هایی که بر این وزن هستند عبارتند از :«کانَ ـ یَکون / داسَ ـ یَدوسُ / و ....».

مضارع این وزن بر وزن یَفُولُ میباشد.

مهمترین قواعد اعلال در دو وزن(یَفعُلُ _ یَفعِلُ):

۱)در صرف فعل ماضی اجوف در ۵ صیغه ی اول چون حرف عله واو و یاء متحرک ماقبل مفتوح است حرف عله قلب به الف می گردد.(اعلال به قلب).

۲) در فعل ماضی اجوف از صیغه للغائبات تا للمتکلم مع الغیر (اعلال به حذف)روی می دهد.

۳)در فعل مضارع اجوف این دو وزن در ۱۲ صیغه(به غیر۶و۱۲)چون ضمه یا کسره بر واو ویاء ثقیل (سنگین)است ضمه یا کسره به ماقبل منتقل می شود و زمانی که حرف عله ساکن باشد اصطلاحاً(اعلال به اسکان)روی میدهد.       یَقْوُلُ---->(اعلال به اسکان)یَقُوْلُ

۴)در دو صیغه للغائبات و للمخاطبات فعل مضارع چون ضمه یا کسره بر(و) و(ی)سنگینی میکند .این حرکات به ماقبل منتقل می شوند چون دو ساکن کنار هم جمع می شوند به سبب التغای ساکنین حرف عله حذف می شود (اعلال به حذف)    یَقْوُلْنَ---->یَقُوْلْنَ---->(اعلال به حذف)یَقُلْنَ

۵)حروف جازمه (لَمْ و لمّا و لام امر و لاءنهی)وقتی بر سر فعل مضارع اجوفی که ضمیر بارز نداشته باشند(للغائب / للغائبة / للمخاطب / للمتکلم وحده / للمتکلم مع الغیر)بیایند علاوه بر این که آخر آنها مجزوم می شود حرف عله نیز حذف میشود.   تَبِیْعُ---->(مجزوم به لا)لا تَبِعْ

نکته)در فعل مضارع (کان)استثناءً در همان صیغه هایی که ضمیر بارز ندارند در هنگام جزم دو وجه جایز است.

۱-حذف حرف عله و ساکن کردن آخر آنها:لَمْ تَکونُ---->لَمْ تَکُنْ

۲-حذف حرف عله ونون:لَمْ+تَکُونُ---->لَمْ تَکُ.

۲)وزن (فَعَلَ _ یَفعِلُ)(باع(بَیَعَ)یَبیِعُ(یَبِیعُ)):مضارع این وزن بر وزن (یَفیِلُ) می

باشد مهمترین فعل های بر این وزن عبارتند از:(سار و عاش و طار و ...).

نکته)همان اعلال هایی که در وزن (یَفُولُ)روی میدهددراین نیز روی میگیرد.

 ۳)وزن(فَعَلَ _ یَفعِلُ )(خاف(خَوِفَ) ـ یخافُ(یَخْوَفُ): مضارع این وزن بر وزن

(یَفالُ)می باشد.

ماضی آن حرف عله متحرک ماقبل مفتوح حرف عله تبدیل به الف می شود.

 درمضارع آن حرف عله مفتوح ماقبل ساکن جابجایی درحرکات جابجایی در

حرکات صورت می گیرد  ودر زمانی که حرف عله ساکن ماقبل مفتوح گردید

 حرف عله تبدیل به الف می شود.مهمترین فعل های بر این وزن عبارتند از:(خاف ـ یَخافُ / هاب ـ یَهابُ / نال  ـ یَنالُ / نام ـ یَنامُ) که مضارع آنها دارای الف است.

یَخْوَفُ---->یَخَوْفُ---->(اعلال به قلب)یَخَافُ.

خَوِفَ---->(اعلال به قلب)خاف

فعل اجوف:

هرگاه حروف عله در وسط فعل باشد به آن اجوف می گویند .

نکته:هرفعلی که بروزن (فال) باشد و مجهول آن بر وزن (فیل) می باشد. 

قالَ---->(مجهول)قیل

تغییراتی که در فعل اجوف روی میدهد:

۱)هرگاه حروف عله متحرک ماقبل مفتوح حرف عله به الف تبدیل می شود.

قوَل---->قال

۲)هرگاه حروف عله ساکن ماقبل مکسور حروف عله به (ی)قلب می شود.

وَجَدَ---->(مصدر افعال)اِوْجاد---->(اعلال به قلب)ایجاد.

۳)زمانی که حروف عله مفتوح ماقبل ساکن باشد جابه جایی در حرکات صورت می گیرد و زمانی که حرف عله ساکن ماقبل مفتوح باشد حرف عله به الف تبدیل میگردد.

۴)هرگاه دو ساکن کنار هم دیگر جمع شوند به سبب التقای ساکنین حرف عله حذف می شود.

بَاْعْنَ---->بَعْنَ---->بِعْنَ

۵)هرگاه حرف عله مضموم یا مکسور باشد ماقبل ساکن جابه جایی در حرکت صورت میگیرد و حرف عله ساکن میگردد.

یَبْیِعُ---->یَبِیْعُ

نکات اعلال:
۱)در این وزن که عین الفعل آن مفتوح است مانند دو وزن قبلی صیغه ۶و۱۲

 مضارع(اعلال به حذف)روی میدهد.

یَخَاْفْنَ---->(اعلال به حذف)یَخَفْنَ

۲)در ۱۲ صیغه دیگر مضارع این وزن (اعلال به قلب)صورت می گیرد زیرا

وقتی حرف عله ساکن ماقبل مفتوح باشد حرف عله قلب به الف می گردد

 (بر خلاف دو وزن قبلی که در ۱۲ صیغه ی مضارع اعلال به اسکان روی

می داد).

یَخْوَفانِ---->یَخَوْفانِ---->(اعلال به قلب)یَخافان

۳)در ماضی این وزن مانند دو وزن قبل در ۵ صیغه(۱و۲و۳و۴و۵)(اعلال به

قلب)روی می دهد ودر ۹ صیغه ی بعدی(اعلال به حذف)روی می دهد با

این تفاوت که فاءالفعل در وزن اول مضموم ودر وزن دوم و سوم مکسور می

باشد.قُلْنَ / بِعْنَ / خِفْنَ.

۴)ماضی للغائبات در این وزن با امر للمخاطبات از لحاظ اعراب فاءالفعل تفاوت

 دارند .

(ماضی للغائبات):خِفْنَ          (امر للمخاطبات):خَفْنَ

درحالی که در دو وزن قبلی (ماضی للغائبات و امر للمخاطبات)فاءالفعل آنها

از لحاظ اعراب شبیه هم هستند.

(ماضی للغائبات):قُلْنَ ـ بِعْنَ         (امر للمخاطبات):قُلْنَ ـ بِعْنَ 

۵)در ۵ صیغه(۱و۴و۷و۱۳و۱۴)در هنگام جزم به علت نداشتن ضمیر بارز مانند

دو وزن قبل حرف عله آنها حذف می گردد.

یَخافُ---->(مجزوم به لَمْ)لَمْ یَخَفْ       أخافُ---->(مجزوم به لمّا)لمّا أخَفْ

۶)فعل امر برخی فعل های اجوف ممکن است با فعل مثال اشتباه شود.

مثال:وَعَدَ---->(مضارع)یَعِدُ---->(امر مخاطب)عِدْ/عدا/عِدوا/عِدی/عدا/عِدْنَ

اجوف:عاد(عَوَدَ)---->(مضارع)یَعُودُ---->(امر مخاطب)عُدْ/عُوُدا/عُوُدوا/عُودی/

عُودا/عُدْنَ.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
escort sirinevler
سه شنبه 20 آذر 1397 01:20 ق.ظ
Hi there! Someone in my Facebook group shared this site
with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information.
I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Fantastic blog and superb design and style.
bathroom towel holder
شنبه 17 آذر 1397 07:30 ب.ظ
I was able to find good information from your blog posts.
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:39 ق.ظ

This is nicely put! !
generic cialis with dapoxetine cialis coupon only best offers 100mg cialis cialis savings card tesco price cialis cialis for sale south africa cialis coupon try it no rx cialis cialis manufacturer coupon cialis generic availability
over door hook
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:46 ب.ظ
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites?
I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like
tto have you share some stories/information. I kjow my subhscribers wold appreciate your
work. If you're even remotely interested, fdel free to shoot me an e mail.
fuck
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:34 ق.ظ
Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have truly enjoyed surfing around your
blog posts. In any cqse I will be subscribing in yojr rsss feed and I'm hoping you write again very soon!
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Fantastic content, Cheers.
cialis flussig cialis with 2 days delivery cialis pills price each cialis name brand cheap generico cialis mexico cialis pas cher paris how do cialis pills work cialis alternative cialis generic availability cialis for sale in europa
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:38 ب.ظ

Truly a lot of excellent advice.
buy brand cialis cheap we choice cialis pfizer india prezzo di cialis in bulgaria only now cialis 20 mg only now cialis for sale in us generic cialis tadalafil cialis for sale acheter cialis meilleur pri prezzo di cialis in bulgaria where to buy cialis in ontario
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:11 ق.ظ

Thank you. I appreciate this.
cialis 10 doctissimo overnight cialis tadalafil cialis daily cialis tablets australia cialis australian price low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack generic cialis tadalafil american pharmacy cialis cialis generico milano
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:10 ب.ظ

Tips clearly used.!
cialis uk next day cialis tablets for sale no prescription cialis cheap 40 mg cialis what if i take estudios de cialis genricos prezzo di cialis in bulgaria viagra vs cialis vs levitra cialis farmacias guadalajara we like it safe cheap cialis india cialis 100mg cost
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Good advice. Thanks a lot!
cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg best price link for you cialis price cialis therapie 40 mg cialis what if i take cialis 100mg suppliers cialis qualitat cialis prezzo al pubblico cialis kaufen cialis price in bangalore
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:40 ب.ظ

Regards. A good amount of facts!

we like it cialis soft gel does cialis cause gout cialis kaufen cialis online holland cialis for sale in europa cialis australian price cialis online acheter du cialis a geneve rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online legal
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Wow tons of wonderful data!
cost of cialis per pill cialis manufacturer coupon bulk cialis brand cialis generic cialis prices prescription doctor cialis if a woman takes a mans cialis cialis for sale south africa cialis generika in deutschland kaufen cialis tadalafil
blogseo
یکشنبه 11 آذر 1397 06:56 ب.ظ
Hi there to all, it's genuiinely a pleasant for me to visit this site, it contains important
Information.
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Information clearly considered!.
cialis prices in england cialis uk generic cialis 20mg tablets wow cialis 20 click here to buy cialis we use it 50 mg cialis dose generic cialis 20mg uk cialis en 24 hora cialis generique cialis sicuro in linea
child porn
یکشنبه 11 آذر 1397 12:56 ق.ظ
Hi there tto all, how is all, I think every onne
is getting more from this web site, and your views are nice in favorr of new viewers.
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:29 ب.ظ

You stated it perfectly!
cialis 50 mg soft tab cialis for sale south africa prescription doctor cialis venta de cialis canada cialis super kamagra safe site to buy cialis online cialis rckenschmerzen miglior cialis generico acquisto online cialis generic cialis pill online
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Very good forum posts. Cheers.
we recommend cheapest cialis cialis coupon enter site 20 mg cialis cost buy generic cialis get cheap cialis costo in farmacia cialis cialis 20mg prix en pharmacie interactions for cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis side effects
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:28 ب.ظ

You actually reported this superbly!
cialis preise schweiz venta cialis en espaa cialis arginine interactio cialis cipla best buy cialis billig viagra vs cialis vs levitra cialis cost cialis vs viagra cialis 5 mg scheda tecnica cialis 100mg suppliers
top Cam Sites
جمعه 9 آذر 1397 01:13 ب.ظ
Wow, wonderful weblog structure! Hoow long have you ever besen running
a blog for? you make running a blog glance easy.
The total look of your web site is wonderful, let alone the content!
Mallory
جمعه 9 آذر 1397 03:45 ق.ظ
I have read a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot effort you set to make one of these excellent informative web site.
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Thanks a lot. I value it.
cilas deutschland cialis online cialis free trial side effects for cialis non 5 mg cialis generici cialis venta a domicilio prices on cialis 10 mg cialis sicuro in linea cialis pills cialis kaufen bankberweisung
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 ب.ظ

Many thanks! An abundance of postings.

cialis 5 mg effetti collateral il cialis quanto costa cialis prices in england cialis canadian drugs cialis online cialis dosage recommendations opinioni cialis generico we choice cialis uk cialis cipla best buy generic low dose cialis
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 ق.ظ

Cheers! I appreciate it!
legalidad de comprar cialis cialis coupons buying cialis in colombia female cialis no prescription rx cialis para comprar generic cialis cialis generique cialis arginine interactio prescription doctor cialis cialis uk
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:53 ب.ظ

Great write ups. Regards.
cialis 50 mg soft tab american pharmacy cialis cialis lowest price cialis generico in farmacia online prescriptions cialis cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg buy cialis generic availability cialis for bph buy online cialis 5mg
najlepsze Programy Partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:12 ق.ظ
Excellent post. I definitely appreciate this site.
Continue the good work!
najlepsze programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:54 ق.ظ
What's up, its fastidious article on the topic
of media print, we all be aware of media is a fantastic source of information.
programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:52 ق.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't understand afterward its up to other visitors that they will assist,
so here it takes place.
programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:31 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never
understand. It seems too complex and extremely
broad for me. I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang
of it!
buy cialis no rx
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:48 ق.ظ

You actually revealed it effectively!
safe site to buy cialis online we choice free trial of cialis miglior cialis generico cialis generique 5 mg 5 mg cialis coupon printable achat cialis en itali cialis rezeptfrei sterreich wow look it cialis mexico cialis lilly tadalafi buying cialis on internet
programy partnerskie 2018
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:16 ق.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am actually pleassant
to read everthing at one place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo