تبلیغات
عربی - نگاهی به فعلهای ماضی و مضارع و امر
عربی
چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

اولین گام در یادگیری قواعد عربی این است که بدانیم هرکلمه به سه دسته تقسیم میشود:

                                              (اسم، فعل، حرف)

1_ اسم:کلمه ای است که برنام شخص یا شیء دلالت کند.

                                   (علی،قلم،فاطمة، مِنضَدَة، سحاب، تلمیذ)

2_فعل:کلمه ای است برانجام کاری یاروی دادن حالتی دریک زمان مشخص دلالت کند:

                                  (إستَخرجَ،ذَهَبَ،یَکتُبنَ، صَدَّقَ، أخرجَ، تَعلَمُ)

3_حرف:کلمه ای است که به تنهایی وبه خودی خودمعنای خاصّی نداردوتنها زمانی معنی دارد که درجمله قرارگیرد:

                                       (بـِ ، إلی، حتّی، مِن، إن، إنَّ، لَو)

                                            قواعد اللغة العربیّة

 

اولین گام در یادگیری قواعد عربی این است که بدانیم هرکلمه به سه دسته تقسیم میشود:

                                              (اسم، فعل، حرف)

1_ اسم:کلمه ای است که برنام شخص یا شیء دلالت کند.

                                   (علی،قلم،فاطمة، مِنضَدَة، سحاب، تلمیذ)

2_فعل:کلمه ای است برانجام کاری یاروی دادن حالتی دریک زمان مشخص دلالت کند:

                                  (إستَخرجَ،ذَهَبَ،یَکتُبنَ، صَدَّقَ، أخرجَ، تَعلَمُ)

3_حرف:کلمه ای است که به تنهایی وبه خودی خودمعنای خاصّی نداردوتنها زمانی معنی دارد که درجمله قرارگیرد:

                                       (بـِ ، إلی، حتّی، مِن، إن، إنَّ، لَو)

 

به دلیل اهمیت زیادی که فعل درزبان عربی داردنخست به مبحث فعل می پردازیم.

 

فعل

 

فعل کلمه ای است که بر انجام کاریا روی دادن حالتی دریک زمان خاص دلالت می کند.

 

مهمترین علامتهای شناخت فعل عبارتند از:

 

1 – تاء تأنیث ساکنه  :  ( ت )

2 – تاء ضمیر :( تَ ، تُما ، تُم ، تِ ، تُما ، تُنَّ ، تُ ) که به آخرفعل ماضی اضافه می شوند.

3 – حروف مضارعه   : ( أ ، تَ ، یَ ، نَ ) که در اول فعل مضارع می آیند .

4 – مجزوم شدن  : که خاص فعل مضارع است .

   نکته :علامت جزم فعل مضارع ( ساکن ، وحذف نون اعراب )می باشد .

5 – مهمترین و بارز ترین ویژگی فعل این است که وابسته به زمان است .

 

فعل ماضی

 

فعل ماضی:فعلی است که برانجام کاری یاروی دادن حالتی درزمان گذشته دلالت کند.

 

طریقه ساختن فعل ماضی

(بُن یاریشه فعل+ ضمیر=> فعل ماضی)

 کتب:   کَتَبَ   +    ا     =>   کَتَبا      

          کَتَبَ    +   و    =>   کَتَبوا

 

فعل ماضی چهارده صیغه مختلف دارد.

 

  للغائب       (کَتَبَ)                          للغائبَة       (کَتَبَت)

  للغائبَینِ       (کتبا)                          للغائبتَین     (کَتَبَتا)

  للغائبینَ     (کَتَبوا)                          للغائباتّ     (کَتَبنَ)

 

  للمخاطب   (کَتَبتَ)                          للمخاطبة    (کَتَبتِ)

  للمخاطبَینِ (کَتَبتُما)                          للمخاطبَتَینِ  (کَتَتُما)

  للمخاطبینَ  (کَتَبتُم)                          للمخاطباتِ  (کَتَبتُنَّ)

 

                     للمتکلم الوحده    (کَتَبتُ)

                     للمتکلم مع الغیر  (کَتَبنا)

 

فعل ماضی منفی

 

گاهی اوقات فعل ماضی بصورت منفی نیز می آید.

 

                           طریقه ساختن فعل ماضی منفی: ما+ فعل ماضی => ماضی منفی

 

                                                                 ما+ کــــَتـــــَبَ => ما کــَتـــَبَ

                                                                 ما+ کــَـتـــَبــنَ => ما کــَتــَبـنَ

                                                                 ما+ کـَتـَبـتـُمـا  => ما کـَتـَبـتـُما

                                                                 ما+ کــَتــبـــتُ => ما کـَتـَبـتُ

 

فعل مضارع

 

فعل مضارع:فعلی است که برانجام کاریا روی دادن حالتی درزمان حال وآینده دلالت کند.  

 

طریقه ساختن فعل مضارع ( حرف مضارعه + بن یا ریشه فعل+ضمیر+ علامت )

 

                                            یـــَ     +  عــــلـــــــم   + -----  + --ُ- => یَـعـلَـمُ

                                             تَـــ    +  عــــلــــــــم  +     ا   +  نِ => تَعـلَمانِ

                                             یـــَ    +  عـــلــــــــم   +    نَ  +--- => یَـعـلَمـنَ

                                              أ     +   عـــلــــــــم  + -----  +--ُ- => أعــلَـمُ

                                             نــَ    +   عــــلـــــــم + -----  +--ُ- => نَـعــلَــمُ

 

حرف مضارعه:حرفی است که بوسیله آن فعل را به مضارع تبدیل می کنیم.

حروف مضارعه عبارتند از : أتــَیــنَ (أ ، تــ ، یــ ، ن)

 

فعل مضارع نیزچهارده صیغه دارد.

 

     للغائب     (یَعلَمُ)                                للغائبة     (تَعلَمُ)

     للغائبَینِ    (یَعلمانِ)                             للغائبَتَینِ   (تَََََعلمانِ)

     للغائبینَ    (یَعلَمونَ)                            للغائبات    (یَعلمنَ)

 

    للمخاطب   (تَعلَمُ)                               للمخاطبة    (تَعلَمینَ)

    للمخاطبَینِ  (تَعلَمانِ)                            للمخاطبَتَینِ  (تَعلَمانِ)

    للمخاطبینَ  (تَعلَمونَ)                           للمخاطباتٍ   (تَعلَمنَ)

 

                           للمتکلم الوحدة    (أعلَمُ)

                           للمتکلم مع الغیر  (نَعلَمُ)

 

فعل مضارع منفی

 

همانگونه که فعل ماضی منفی میشود،فعل مضارع نیز منفی میشود.

     

                    طریقه ساختن فعل مضارع منفی: لا+فعل مضارع => مضارع منفی

                                                           لا+  تــَعــلــــَمُ   => لا تــَعــلــَمُ

                                                           لا+  تـَعــلـَمـونَ => لا تـَعــلــَمـونَ

                                                           لا+  تـَعــلـَمـیـنَ => لا تـَعــلــَمـیـنَ

                                                           لا+    أعـــلـــَمُ  => لا عــــلـــــَمُ

فعل مضارع مستقبل

 

فعل مضارع گاهی اوقات بصورت فعل مستقبل(فعلی که برآینده دلالت کند) نیزمی آید.

                                                      

                   طریقه ساختن فعل مـسـتـقـبـل: سَ(سَوفَ)+ فعل مضارع => فعل مستقبل

                                                         ســــَ    +  یــَذهـــَبُ    => ســَیــَذهــَبُ

                                                         سَــوفَ +  یــَذهـــَبُ    => سَوفَ یَذهَبُ

فعل نهی از مضارع مخاطب

 

فعل نهی:فعلی است که بوسیله آن کسی یا چیزی راازانجام کاری یاروی دادن حالتی بازمیداریم ومنع میکنیم (این فعل نیزازگروه فعل مضارع است وفقط ازشش صیغه مخاطبِ فعل مضارع ساخته میشود.

              طریقه ساخت فعل نهی از مضارع مخاطب :

درساختن فعل نهی ازمخاطب سه نکته را باید رعایت کنیم:

1-      نوشتن فعل بصورت مضارع مخاطب. (تَذهَبُ ،  تَذهَبینَ ،  تَذهَبنَ )

2-      افزودن لای نهی به اول آن. ( لا تَذهَبُ ، لا تَذهَبینَ ،  لا تَذهَبنَ )

3-      مجزوم کردن فعل. ( لا تَذهَب ، لا تَذهَبی ،  لا تَذهَبنَ )

 (مجزوم کردن یعنی ساکن کردن آخرفعل یاحذف علامت«ن»ازآخرفعل).

                                                                                                    

فعل نهی شش صیغه دارد:

 

                              للمخاطب   (لا تَذهَب)                   للمخاطَبَة     (لا تَذهَبی)

                              للمخاطَبَینِ  (لا تَذهَبا )                   للمخاطَبَتَینِ  (لا تَذهَبا )

                              للمخاطَبینَ  (لا تَذهَبوا)                   للمخاطَباتِ  (لا تَذهَبنَ)

 

فعل أمرمخاطب

 

     فعل امر: فعلی است که بوسیله آن انجام کاری رااز کسی طلب می کنیم ومی خواهیم.

     فعل امربه دو صورت ساخته میشود: 1- فعل امر مخاطب.      2- فعل امر غائب.

 

 طریقه ساختن فعل امر مخاطب:

 

1-      نوشتن فعل بصورت مضارع مخاطب. (تَدرُسُ ،  تَدرُسانِ ،  تَدرُسنَ )

2-      حذف حرف مضارعه .  (درُسُ ،  درسانِ ،  درُسنَ )

3-      مجزوم کردن آخرفعل .   (درُس ، درُسا   ،  درُسن )

 

 

نکته :اگرفعل بدست آمده حرف اولش ساکن بود برای خوانده شدن آن یک همزه«ا»به اول آن می افزاییم. (ادرُس ، ادرُسا ، ادرُسنَ )

 

وبرای دانستن حرکت همزه به عین الفعل(حرف دوّم ریشه)نگاه می کنیم اگرعین الفعل فتحه یاکسره داشت،حرکت همزه بایدکسره باشد،ولی اگرعین الفعل ضمه داشت حرکت همزه نیزضمه است. (اُدرُس ، اُدرُسا ، اُدرُسنَ )

 

فعل امرمخاطب مانند فعل نهی شش صیغه دارد:

 

             للمخاطب    (اُدرُس)،(إِشرِب)                للمخاطبة    (اُدرُسی)،(إِشربی)

             للمخاطَبَینِ   (اُدرُسا)،(إِشرِبا)                 للمخاطبَتَینِ  (اُدرُسا)،(إِشرِبا)

             للمخاطبینَ   (اُدرُسوا)،(إشرِبوا)              للمخاطباتِ   (اُدرُسنَ)،(إِشرِبنَ)

 

فعل امرغائب ومتکلم

 

طریقه ساختن فعل امرغائب ومتکلم:

 

1-      افزودن لام امربه اول فعل( لـِ +فعل مضارع غائب ومتکلم). مانند:(لـِیَذهَبُ  ،  لـِنَذهَبُ)

2-      مجزوم نمودن فعل مضارع غائب ومتکلم.  مانند:(لـِیَذهَب  ،  لـِنَذهَب)

 

این فعل همانگونه که ازاسمش پیداست هشت صیغه دارد.(شش صیغه غائب ودوصیغه متکلم)

 

            للغائب    (لـِیَذهَب)                            للغائبة    (لـِتَذهَب)

            للغائبَینِ   (لـِیَذهَبا)                             للغائبَتَینِ (لـِتَذهَبا)

            للغائبینَ   (لـِیَذهَبوا)                           للغائبات  (لـِتَذهَبن)

                                 للمتکلم الوحده    (لـِأذهَب)

                                 للمتکلم مع الغیر  (لـِنَذهَب)

 

نکته: هرگاه قبل ازلام امریکی ازحروف (و) یا (فـ) قرارگیرد،لام امرساکن خوانده میشود.

مانند:  (وَلـنَذهَب)  (فَلنَذهَبا)

باکمی دقت به ساختار(فعل نهی، فعل امرمخاطب وامرغائب)متوجه می شویم که«ن» ازآخرفعلهای جمع مؤنث غائب ومخاطب حذف نشده است،که دلیل آن ضمیربودن«ن»جمعهای مؤنث میباشد،ولی«ن» درسایرصیغه های فعل مضارع علامت رفع میباشد.پس باتوجه به توضیحات داده شده می توانیم فعل رابصورت زیرتقسیم بندی کنیم:

 

1- فعل ماضی که:(فعل ماضی منفی رانیز دربر می گیرد).

2-فعل مضارع که:(فعل مضارع منفی،فعل مستقبل،فعل نهی وفعل امرغائب رادربرمیگیرد).

3- فعل امر مخاطب.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 25 دی 1397 10:37 ق.ظ
Excellent site. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.
And naturally, thanks to your sweat!
دوشنبه 24 دی 1397 08:35 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this one
today.
دوشنبه 24 دی 1397 05:05 ق.ظ
You're so cool! I do not suppose I have read anything like that before.
So good to discover somebody with a few original thoughts on this topic.

Really.. many thanks for starting this up. This
website is something that's needed on the internet, someone with a
little originality!
شنبه 22 دی 1397 10:52 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your site.
You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for
your blog in exchange for a link back to mine.
Please shoot me an email if interested. Many
thanks!
سه شنبه 18 دی 1397 11:01 ب.ظ
This has to be the cutest funniest picture of a hamster ever.
Check out this picture of a hamster eating a cracker if you’re in need of a smile http://dapalan.com/A0LD
دوشنبه 17 دی 1397 05:08 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you
amend your website, how can i subscribe for a blog website?
The account aided me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your
broadcast offered vibrant clear concept
یکشنبه 16 دی 1397 06:51 ق.ظ
Excellent article. Keep posting such kind of info on your
site. Im really impressed by it.
Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and for my
part suggest to my friends. I'm sure they'll be benefited from this
site.
چهارشنبه 12 دی 1397 03:22 ق.ظ
Can I simply say what a relief to uncover somebody who actually knows what they're talking about
over the internet. You actually understand how to bring
an issue to light and make it important. More people ought to look
at this and understand this side of your story.
I was surprised that you're not more popular given that you most certainly possess the gift.
یکشنبه 9 دی 1397 09:45 ق.ظ
Excellent post. Keep posting such kind of information on your page.
Im really impressed by your site.
Hi there, You've performed an incredible job. I'll
definitely digg it and in my opinion suggest to my
friends. I am sure they will be benefited from this web site.
جمعه 7 دی 1397 04:34 ق.ظ
It's hard to find experienced people about this topic,
however, you seem like you know what you're talking
about! Thanks
چهارشنبه 5 دی 1397 04:35 ق.ظ
hello!,I really lkke your writing very much! percentage we keep uup a correspondence extra approximately your post on AOL?
I need a specialist on this house to resolve mmy problem.
Maybe that is you! Having a look ahead tto peer you.
جمعه 30 آذر 1397 07:48 ق.ظ
Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger,
and I was curious about your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to trade techniques with others, be sure to shoot me an email if interested.
پنجشنبه 29 آذر 1397 06:31 ب.ظ
Hello, i think that i noticed you visited my website thus i got here to go back
the choose?.I am attempting to find issues to
enhance my website!I assume its ok to make use of some of your ideas!!
پنجشنبه 29 آذر 1397 08:00 ق.ظ
Hello to every single one, it's truly a pleasant for me to go to see this web page, it consists of useful Information.
سه شنبه 27 آذر 1397 08:46 ب.ظ
I don't even understand how I finished up here, however I
thought this put up used to be good. I do not recognise who you are however definitely you're going to a well-known blogger in the event you aren't already.
Cheers!
جمعه 23 آذر 1397 06:21 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some creative ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.
جمعه 23 آذر 1397 10:16 ق.ظ
Thanks for sharing such a good thought, piece of writing is nice,
thats why i have read it entirely
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:26 ب.ظ

Thank you! Useful stuff.
tadalafil 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis for sale cialis dose 30mg generic cialis with dapoxetine cialis tadalafil online cialis 30 day sample where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy viagra or cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Awesome write ups, Kudos!
cialis tablets for sale tadalafil 20 mg cialis online nederland cialis online tesco price cialis cialis generico online cialis diario compra we like it cialis soft gel cialis pills boards cialis daily
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Whoa loads of superb tips.
cialis great britain cialis rezeptfrei how to buy cialis online usa free cialis order a sample of cialis cialis generika cialis super kamagra click now cialis from canada cialis professional from usa get cheap cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:04 ب.ظ

Many thanks, I appreciate this.
cialis 30 day trial coupon online prescriptions cialis trusted tabled cialis softabs achat cialis en suisse cost of cialis per pill cialis generico milano 200 cialis coupon cialis italia gratis cialis alternative cialis cost
سه شنبه 13 آذر 1397 12:08 ب.ظ

Terrific material. Kudos!
cialis lowest price cialis 5 mg what is cialis cialis savings card buy cheap cialis in uk cialis 100mg suppliers miglior cialis generico cialis for sale we like it cialis soft gel cialis name brand cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 12:34 ق.ظ

You've made the point.
effetti del cialis cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy tadalafil 20 mg cialis taglich cialis kaufen bankberweisung acquistare cialis internet il cialis quanto costa miglior cialis generico cialis great britain
دوشنبه 12 آذر 1397 11:35 ق.ظ

You said it well.
cialis price thailand cialis kaufen wo wow cialis 20 side effects for cialis order generic cialis online no prescription cialis cheap compare prices cialis uk generic cialis at the pharmacy prices on cialis 10 mg cialis prices in england
دوشنبه 12 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Cheers. Plenty of info.

generic cialis 20mg tablets acheter cialis kamagra order generic cialis online cialis price in bangalore cialis purchasing achat cialis en suisse cialis canadian drugs chinese cialis 50 mg cialis 5 mg effetti collateral generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:54 ب.ظ
Нeⅼlo tһere! I could haave swoгn I've visited this
blog before but after ⅼooking at some of tthe articles I
realized it's neew to me. Anyhow, I'm definitely ԁeliɡhteɗ I dіscovrеd it and I'll be b᧐ok-marқing it and cһecking back frequently!
یکشنبه 11 آذر 1397 11:00 ق.ظ

You actually expressed that perfectly!
interactions for cialis cialis super kamagra cialis sale online buying cialis on internet wow cialis tadalafil 100mg cialis preise schweiz cialis 5mg billiger buy cialis cheap 10 mg click here to buy cialis side effects of cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:31 ق.ظ
Thanks for every other excellent post. The
place else could anyone get that kind of info in such
an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the
search for such information.
یکشنبه 11 آذر 1397 12:10 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis baratos compran uk we choice cialis uk cialis dosage cialis 100mg suppliers sublingual cialis online cialis without a doctor's prescription safe site to buy cialis online acquisto online cialis callus cialis with 2 days delivery
شنبه 10 آذر 1397 10:56 ق.ظ

Amazing all kinds of great tips!
cialis super kamagra no prescription cialis cheap cialis 5mg order a sample of cialis cialis tablets for sale canadian drugs generic cialis american pharmacy cialis free generic cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis qualitat
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


چه زیبا می گفت پیر مرد خیاط :

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد حتی وقتی خودم بریدم و دوختم...!

مدیر وبلاگ : مهرداد یاسمی
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی